Ledige stillinger hos Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/De siste ledige stillingene fra Advokatjobb.noAdvokatforeningenTue, 31 Mar 2020 08:10:35 +0200Epinova.RssGenerator 11.0.0.8https://www.advokatforeningen.no/globalassets/advokatjobb.jpgLedige stillinger hos Advokatjobb.nohttps://www.advokatforeningen.no/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advisio---advokat/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advisio---advokat/ERFAREN ADVOKAT - TRYGD OG PERSONSKADE<p>Vi søker en spesialisert advokat med betydelig erfaring på minst ett av våre spesialfelt, som fortrinnsvis har egen portefølje. </p>Fri, 27 Mar 2020 19:31:23 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advisio--advokat/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advisio--advokat/ERFAREN ADVOKAT - ARV/SKIFTE<p>Vi søker en spesialisert advokat med betydelig erfaring på minst ett av våre spesialfelt, som fortrinnsvis har egen portefølje. </p>Fri, 27 Mar 2020 19:23:04 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/jurist-og-kontraktspesialist/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/jurist-og-kontraktspesialist/Jurist og kontraktspesialist<p>Vi søker en dyktig jurist til Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller. Kunnskapen, innovasjonene og utviklingen ved IFE har skapt flere hundre milliarder kroner i verdier for Norge og forbedret sikkerhet, miljø og klima både her hjemme og ute i verden. Nå ønsker vi deg med på laget.</p>Wed, 25 Mar 2020 09:08:28 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/jurist-e-helse/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/jurist-e-helse/Jurist e-helse<p>Er du en dyktig jurist som vil jobbe i krysningsfeltet juss, IKT og helse? Vil du bruke jussen til å skape bedre samhandling i helsesektoren og pasientens helsetjeneste? Vi søker inntil to nye rådgivere/seniorrådgivere til Avdeling juss og informasjonssikkerhet. Avdelingen bistår direktoratets avdelinger, programmer og prosjekter samt Helse- og omsorgsdepartementet med juridisk rådgivning og utredninger. Avdelingen er fagorgan for personvern og informasjonssikkerhet for helse- og omsorgssektoren. Et bærekraftig helse- og omsorgstilbud er avhengig av at teknologi innføres og tas i bruk i tjenesten. Helse- og omsorgssektoren har ambisiøse mål og store forventninger til modernisering og effektivisering. Digitalisering er et viktig hjelpemiddel for å nå disse målene. Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 beskriver seks strategiske satsingsområder, og juridiske virkemidler er viktige for å realisere mange av tiltakene. Lov- og forskriftsarbeid inngår i avdelingens portefølje. Tillit fra innbyggerne til at helse- og omsorgssektoren behandler helseopplysninger på en sikker måte, er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. Ivaretakelse av regelverkets krav til pasientsikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet er førende i det juridiske arbeidet. Direktoratet for e-helse har fortolkningsansvaret for enkelte bestemmelser i pasientjournalloven med forskrifter. Stillingene er faste og for tiden plassert i Avdeling juss og informasjonssikkerhet</p>Fri, 20 Mar 2020 12:24:01 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/pst--politiadvokat-2/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/pst--politiadvokat-2/PST søker etter en dyktig politiadvokat 2 <p>PST (Politiets sikkerhetstjeneste) Vil du jobbe som påtalejurist i et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø? Ved etterforsknings- og påtaleavdelingen har vi nå en ledig stilling som politiadvokat 2. Vi kan tilby varierte etterforskningsoppgaver innenfor aktuelle områder som terror, ulovlig etterretningsvirksomhet og politisk motivert vold. Avdelingen har ansvar for etterforskning av alle sakstyper innenfor PSTs ansvarsområde. Riksadvokaten besluttet i 2015 at PST skal ha et sentralisert etterforskingsansvar rettet mot fremmedkrigere. </p>Tue, 17 Mar 2020 10:57:48 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/stillingsannonse-16.03.2020/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/stillingsannonse-16.03.2020/Juridisk direktør/ Senior advokatMon, 16 Mar 2020 09:39:26 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/jurist2/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/jurist2/Jurist<p>Å forvalte og utvikle et av verdens ledende digitale bibliotek «nb.no» er en oppgave med et hopetall av juridiske utfordringer tilknyttet pliktavlevering, opphavsrett, kollektive avtalelisenser, bilaterale avtaler, personvern og fotojuss for å nevne noen sentrale. I tillegg har Nasjonalbiblioteket fått i oppgave å digitalisere kulturarvsmateriale fra hele den norske ABM-sektoren og i Mo i Rana er Senter for kulturarvdigitalisering under etablering. Mange av de samme juridiske problemstillingene som vi har møtt i oppbyggingen av vårt eget digitale bibliotek vil vi også møte i den nye rollen. Har du relevant juridisk kompetanse og vil bidra til at vi også fremover kan forsvare vår posisjon som et verdensledende digitalt bibliotek bør du melde deg som søker før fristen går ut 25.03.2020. Nasjonalbiblioteket har to stillinger som jurist. Den andre stillinga har hovedarbeidsfeltet sitt innenfor innkjøp. De to stillingene er faglig støtte og samtalepart for hverandre.</p>Fri, 13 Mar 2020 15:22:03 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/nito-22.mars/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/nito-22.mars/Advokat / juridisk rådgiver - vikar<p>Vil du bli en del av et av Norges største og sterkeste fagmiljøer innen arbeidsrett? NITO har betydelig erfaring og ekspertise innen individuell og kollektiv arbeidsrett, og har et stort arbeidsrettslig miljø med 19 ansatte advokater. Grunnet økt antall henvendelser knyttet til utbruddet av koronaviruset, og andre interne forhold, ønsker NITO å øke bemanningen for å ivareta våre medlemmer på en best mulig måte. Med mål om økt tilbud til NITOs medlemmer, utlyser vi derfor tre vikariater med varighet på ett år fra oppstart. Det er mulighet for forlengelse dersom forholdene ligger til rette for dette. NITO tilbyr arbeidsrettslig bistand innen de fleste områder av arbeidslivet. Våre medlemmer er ansatt i alle typer virksomheter i både privat og offentlig sektor. Sakstilfanget er svært bredt, og NITO prioriterer spesielt henvendelser knyttet til omorganisering, nedbemanning, stillingsvernssaker, arbeidstid, forhandlinger, pengekrav, pensjon og tariffavtaler. Ansatte i juridisk seksjon deltar også i NITOs arbeid med utvikling av arbeidslivspolitikk og skriver fagartikler og høringssvar på arbeidslivsområdet. </p>Fri, 13 Mar 2020 13:55:35 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advokatadvokatfullmektig/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advokatadvokatfullmektig/ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG<p>Advokatfirmaet Mageli ANS har kontorer på Lillestrøm, Hamar og i Oslo. Firmaet driver en allsidig praksis med oppdrag over store deler av landet for offentlige og private kunder. Firmaet vektlegger høy faglig standard, god service, lagarbeid og kompetansebygging for å realisere firmaets målsetting om å være ett av landets ledende advokatmiljøer. </p>Fri, 13 Mar 2020 09:13:42 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/lagdommere-ved-halogaland-lagmannsrett/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/lagdommere-ved-halogaland-lagmannsrett/To lagdommere ved Hålogaland lagmannsrett<p>Det blir ledig to embeter som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg én lagmann, 15 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én jordskifteutreder, administrasjonssjef, sju saksbehandlere og én IKT-medarbeider. Domstolen har lokaler i Tromsø.</p>Fri, 13 Mar 2020 08:53:24 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/sorenskriver-ved-nedre-telemark-tingrett2/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/sorenskriver-ved-nedre-telemark-tingrett2/Konstitusjon som sorenskriver ved Nedre Telemark tingrett<p>Det blir ledig en konstitusjon som sorenskriver ved Nedre Telemark tingrett. Konstitusjonen har en varighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg seks tingrettsdommere, administrasjonssjef, tre dommerfullmektiger og 17 saksbehandlere. Domstolen er lokalisert til tinghuset i Skien.</p>Fri, 13 Mar 2020 08:37:33 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/sorenskriver-ved-ostfold-tingrett/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/sorenskriver-ved-ostfold-tingrett/Sorenskriver ved Østfold tingrett<p>Det er besluttet å slå sammen nåværende Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett. Den nye sammenslåtte domstolen vil bli en fullfaglig førsteinstansdomstol. Den som blir utnevnt skal lede arbeidet med gjennomføring av sammenslåingen. Det tas sikte på tiltredelse i embetet i god tid før sammenslåingen. Samlet bemanning i de fire domstolene er per i dag 23 dømmende årsverk inklusive sorenskriveren, og 30 administrative stillinger. Domstolleders faste kontorsted avklares i dialog med Domstoladministrasjonen. Domstolleder må påregne tilstedeværelse ved alle de fire rettsstedene. På sikt skal domstolen samlokaliseres på ett kontorsted. Det vil bli en egen prosess for å bestemme dette.</p>Thu, 12 Mar 2020 10:28:24 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/norges-domstoler--romerike/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/norges-domstoler--romerike/Sorenskriver ved Romerike tingrett<p>Det er besluttet å slå sammen nåværende Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett. Den nye sammenslåtte domstolen vil bli en fullfaglig førsteinstansdomstol. Den som blir utnevnt skal lede arbeidet med gjennomføring av sammenslåingen. Det tas sikte på tiltredelse i embetet i god tid før sammenslåingen. Samlet bemanning i de to tingrettene er per i dag 25 dømmende årsverk inklusive sorenskriveren, og 26 administrative stillinger. Domstolleders faste kontorsted avklares i dialog med Domstoladministrasjonen. Domstolleder må påregne tilstedeværelse ved begge rettsstedene. På sikt skal domstolen samlokaliseres på ett kontorsted. Det vil bli en egen prosess for å bestemme dette.</p>Thu, 12 Mar 2020 09:55:21 +0100https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advokatfirmaet-dsa--1-april/https://www.advokatforeningen.no/advokatjobb/jobbannonser/advokatfirmaet-dsa--1-april/Advokat/Advokatfullmektig<p>Advokatfirmaet DSA opplever økende oppdragsmengde, særlig i forbindelse med grunnerverv og ekspropriasjon knyttet til store kraft- og infrastrukturutbygginger. Vi søker en advokat/advokatfullmektig som kan bistå i firmaets satsning og videreutvikling innenfor disse rettsområdene.</p>Mon, 09 Mar 2020 11:35:12 +0100