Utredning om «Advokatsamfunnet» og forholdet til EMK

Advokatlovutvalget har i et foreløpig lovutkast fra juli 2014 foreslått at det skal opprettes et «Advokatsamfunn» med pliktig medlemskap for alle advokater. I utkastet er det inntatt at «Advokatsamfunnet» ikke kan drive rettspolitisk virksomhet.

Advokatlovutvalget har begrunnet forbudet med at det er nødvendig av hensyn til den negative foreningsfriheten etter mennekserettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 11.

Advokatforeningen har fått utredet om Norge er forpliktet etter EMK artikkel 11 til å forby at et slikt «Advokatsamfunn» kan drive rettspolitisk virksomhet. I utredningen konkluderes med at en organisasjon som det foreslåtte «Advokatsamfunnet» vil falle utenfor virkeområdet for EMK artikkel 11 og at forbudet mot «rettspolitisk virksomhet» ikke er nødvendig. Subsidiært – dersom «Advokatsamfunnet» likevel skulle falle innenfor virkeområdet for EMK artikkel 11 – konkluderes det med at den negative foreningsfriheten ikke vil kreve at Norge forbyr «Advokatsamfunnet» å drive rettspolitisk virksomhet.

Les utredningen i sin helhet her (.pdf)