Representantskapet har behandlet forslaget til ny advokatlov

Torsdag 19. mars avga Advokatlovutvalget sin innstilling om ny advokatlov (NOU 2015:3). Etter en foreløpig behandling av forslaget onsdag 25.3.2015, fattet Advokatforeningens representantskap følgende vedtak:

1)  Advokatlovutvalget la 19. mars 2015 frem sin utredning NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet med forslag til en lov om advokater og andre som yter rettslig bistand. Etter en foreløpig gjennomgang og diskusjon vil representantskapet gi uttrykk for anerkjennelse for det grundige arbeidet som er utført av Advokatlovutvalget. Representantskapet mener at utvalgets utredning vil gi et godt grunnlag for det videre arbeid med en egen lov for   advokater og andre som yter rettslig bistand.

2) Representantskapet legger til grunn at Justisdepartementet på vanlig måte vil sende utredningen på høring, og at Hovedstyret vil komme tilbake til saken etter at utredningen har vært forelagt foreningens medlemmer, kretser og berørte utvalg og komiteer.

3) Representantskapet legger til grunn at advokatenes forening skal ha full ytringsfrihet. Advokatforeningen er i dag en viktig stemme i den offentlige debatten og ikke minst en kompetent og engasjert forsvarer av rettsstaten. Det kan ikke legges noen begrensninger på det samfunnsengasjement som advokatenes forening skal kunne utvise. Begrensninger i ytringsfriheten vil i neste omgang svekke demokratiet.

4) Representantskapet vil bare kunne gi sin støtte til et advokatsamfunn hvor  Advokatforeningen inngår, dersom Advokatsamfunnet kan ivareta den rolle foreningen i dag har som rettspolitisk aktør med full ytringsfrihet.

Les om forslaget til ny advokatlov

Advokatlov i media