Advokatlov: Høringsuttalelsen er levert

Advokatforeningens representantskap behandlet på sitt møte 13. november flere sentrale spørsmål knyttet til lovforslaget om advokatlov. Da representantskapet behandlet saken ble det tatt stilling både til spørsmålet om hvem som skal kunne gi rettsråd, og om hvem som skal kunne opptre som prosessfullmektiger i rettssaker. Også lovutvalgets nye forslag om vilkår for å få advokatbevilling var blant temaene som ble behandlet.

Advokatlovutvalget foreslår i sin innstilling at «enhver» skal kunne yte juridisk bistand utenfor rettergang. Lovutvalget går også inn for at jurister med bestått prosedyrekurs skal kunne opptre som prosessfullmektiger i rettssaker. I dag er dette i all hovedsak forbeholdt advokater.

Representantskapet gikk inn for at dagens regler om rettsråd i det vesentlige bør videreføres.

I spørsmålet om hvem som skal kunne opptre som prosessfullmektiger i rettssaker har Advokatforeningen tidligere ment at dette ikke er noe som skal være forbeholdt advokater. Men, som tidligere, sluttet representantskapet i møtet 13. november seg likevel til at det bør stilles krav om advokatbevilling i "sakstyper som innebærer inngrep mot borgerne så som straffesaker (forsvareroppdrag) og saker med sterkt sosialt tilsnitt (saker under ordningen med fri rettshjelp)".

I sitt vedtak om krav til advokatbevilling gikk representantskapet inn for flere punkter som etter Advokatforeningens syn i fremtiden må være ivaretatt for at bevilling skal kunne gis:

  • Det stilles krav om at minst to av de tre årene med praksis knytter seg til praksis som advokatfullmektig.
  • Dagens prosedyrekrav opprettholdes, men reduseres til to saker som hver har minst én dags varighet.
  • Advokatutdanningen utvides fra dagens advokatkurs til et kurs med 15 undervisningsdager. Kurset avsluttes med en eksamen.
  • Advokatutdanningen må inneholde prosedyretrening for å kompensere for reduksjonen i antall saker under prosedyrekravet.


Fristen for avgivelse av høringsuttalelsen til advokatlovutvalgets innstilling var 1. januar 2016.

Les Advokatforeningens høringsuttalelse her