Advokatforeningens notater til Advokatlovutvalget

I januar 2013 ble det nedsatt et lovutvalg som skal foreta en bred gjennomgang av advokatregelverket og vurdere behovet for en egen advokatlov.

Sentrale deler av mandatet omhandler temaer som hva er advokatvirksomhet og hvem skal kunne yte juridiske tjenester, vilkår for å drive advokatvirksomhet og vilkår for fullmektigautorisasjon, sanksjoner og tap av bevilling, organisering av advokatvirksomhet, advokaters taushetsplikt og tilsyns- og disiplinærsystemet.

Utvalget består av 8 medlemmer og ledes av høyesterettsdommer Bergljot Webster. Utvalget skal presentere sine forslag i en utredning innen 2. mars 2015.

Advokatforeningen fikk allerede på forsommeren 2011 signaler om at Justisdepartementet vurderte å nedsette et utvalg for å utrede advokatlov. Advokatforeningen startet tidlig den foreningsmessige behandlingen av saken, og advokatlov har vært til behandling i både kretsene, Hovedstyret og Representantskapet.

Advokatforeningen har siden oppstarten av lovarbeidet jobbet tett opp mot utvalget. Advokatforeningen har hatt flere muntlige innlegg til utvalgets møter, og har inngitt en rekke skriftlige notater med Advokatforeningens synspunkter på de ulike temaer.

Se Advokatforeningens notater til Advokatlovutvalget nedenfor