Justiskomiteen: Reisekutt for advokater skal evalueres

Etter sterk motstand og mange henvendelser fra både Advokatforeningen og Forsvarergruppen ber et flertall i justiskomiteen nå om at reisekuttet for advokater må evalueres innen tre år, for å sikre at endringen ikke rammer utilsiktet.

Det er regjeringspartiene som sammen med KrF foreslår at kuttet skal evalueres. I sin begrunnelse skriver de tre partiene blant annet at «Flertallet mener imidlertid at forslaget ikke må medføre utilsiktede konsekvenser slik at adgangen til rettshjelp svekkes, eksempelvis for varetektsinnsatte som er plassert i fengsler utenfor rettskretsen der den innsatte er fengslet. Disse bør ha like stort krav på advokatbistand som varetektsinsatte som er plassert i fengsler nær sin advokat.».

Det bes derfor om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget om saken «på egnet måte» i løpet av tre år.

Nytt forslag om salærmodeller

I budsjettinnstilling har i tillegg Ap fremmet et forslag om at «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ulike modeller for årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelsen av den offentlige salærsatsen.». Advokatforeningen har de siste årene jobbet for å på plass en slik ny modell for de årlige salærdrøftingene.

Tilsvarende forslag ble også fremmet av både Ap og Venstre under fjorårets budsjettbehandling. Nytt i årets budsjettinnstilling er det imidlertid at en samlet justiskomité slutter seg til at staten bør «vurdere ulike metoder for årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelsen av den offentlige salærsatsen.».

Det er imidlertid foreløpig uklart om dette også betyr at et samlet Storting vil støtte Aps forslag.

Stortinget behandler Justiskomiteens budsjettinnstilling 16. desember.