Stortinget skal behandle forslag om å styrke rettshjelpsordningen

Dagen etter at Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut sitt forslag om å halvere salærsatsen for advokaters reise, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) et forslag på Stortinget om å styrke ordningen med fri rettshjelp.

«Det er på høy tid at regjeringen fremmer forslag om endring av lov om fri rettshjelp» heter det i forslaget, som er fremmet av MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm.

MDG tar blant annet til orde for at rettshjelpsordningen må utvides til å dekke flere saksområder, at det må etableres en permanent førstelinjerettshjelp og at salærsatsen må øke på linje med lønnsveksten ellers i samfunnet.

I representantforslaget fra MDG viser partiet også til at det så langt tilbake som i 2009 ble fremmet en egen stortingsmelding om rettshjelpsordningen. Stortingets behandling den gangen er imidlertid siden ikke blitt fulgt opp av noen helhetlig styrking av ordningen.

Forslaget fra MDG vil først bli behandlet av Stortinget til høsten.