Kuttforslag skaper advokatstorm

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble det fremmet forslag om å redusere reisegodtgjørelsen for advokater som jobber med strafferett og fri rettshjelp. Forslaget vekker nå sterke reaksjoner blant advokater over hele landet, og har også utløst betydelig aktivitet i Advokatforeningen.

Allerede da forslaget om redusert reisegodtgjørelse var ute på høring i sommer møtte det sterk motbør fra flere hold. Advokatforeningen var bare en av organisasjonene som avleverte en sterkt kritisk høringsuttalelse, som i hovedsak var ført i pennen av Forsvarergruppens høringsutvalg (se lenke nedenfor).

Omfattende aktivitet

Den 12. oktober sendte Forsvarergruppen e-post til alle sine medlemmer, der det ble oppfordret til å ta kontakt med en rekke politikere som vil være sentrale i høstens budsjettprosess.

13. oktober var Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort i høringer om regjeringens statsbudsjettforslag i både justiskomiteen og finanskomiteen på Stortinget. Forslaget om redusert reisegodtgjørelse var her et sentralt tema Advokatforeningens leder tok opp. Generalsekretæren møtte 18. oktober på høring om statsbudsjettet i arbeids- og sosialkomiteen. Hun understreket betydningen av fri rettshjelp som velferdsgode.

Det er også planlagt flere enkeltmøter med politikere utover høsten, der saken vil bli tatt opp.

-Vis fram advokathverdagen

Du kan gjøre en forskjell ved å fortelle politikerne om hvordan din på din hverdag som advokat for de svakeste i samfunnet blir vanskeliggjort av kuttforslaget.

Alle medlemmer i Advokatforeningen oppfordres derfor fortsatt til å kontakte stortingspolitikere, både for å fortelle om sin arbeidshverdag og hvilken effekt kuttforslaget vil ha. Advokatforeningens krav og forslag står sterkere jo flere som gjentar dem overfor politikere og andre beslutningstakere.

Egen facebook-gruppe

Også før regjeringen fremla forslaget om kutt i advokaters reisetid ble det gjennomført en rekke tiltak fra Advokatforeningens side. I forbindelse med sommerens høringsrunde ble det oppfordret til at advokater aktivt bruker Advokatforeningens egen facebook-gruppe for rettshjelpsordningen – «Ingen rettsikkerhet uten rettshjelp» – til å gi uttrykk for deres misnøye med kutt-forslaget. I lys av budsjettforslaget er dette en oppfordring som fortsatt har gyldighet. Mange journalister og politikere er medlem i facebook-gruppen, og innlegg advokater skriver der blir lest av disse.

Advokatforeningen har i tillegg hatt flere møter med politikere der saken har vært tatt opp, blant annet under Arendalsuka i sommer. Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort var også på TV2-Nyhetene 10. september, og tok der opp behovet for en styrket rettshjelpsordning.

Samarbeid om rettshjelpsordningen

I fjor sommer etablerte Advokatforeningen, sammen med 13 andre organisasjoner, et samarbeid om rettshjelpsordningen og betydningen av å styrke denne. Nylig ble alle partienes sentral- og fylkesorganisasjoner kontaktet i forbindelse med programprosessene som nå pågår, med konkrete forslag om styrkinger av rettshjelpsordningen (se lenke nedenfor).

Advokatforeningens høringsuttalelse til forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.

Høring om statsbudsjettet i justiskomiteen og finanskomiteen: "Klar melding til politikerne".

Høring om statsbudsjettet i arbeids- og sosialkomiteen "Fri rettshjelp er et sentralt velferdsgode"

Facebookgruppen "ingen rettssikkerhet uten rettshjelp"

Innspill til partiene "Rettshjelpsordningen må styrkes"