Fremtidens fri rettshjelp

Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

Den 15. november 2016 fattet en samlet justiskomité følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av ordningen for fri rettshjelp for å se om den bør utvides til flere områder, eller endres på andre måter, for å sikre at den blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv.

Vedtaket gir to konsekvenser:

  1. Med eller uten Advokatforeningen vil det nå bli en politisk gjennomgang og debatt om ordningen for fri rettshjelp.
  2. Advokatforeningen er ett av rettshjelpsordningens fremste kompetansemiljøer.

    Vedtaket gir oss mulighet for å ta rollen som premissleverandør i den gjennomgangen justiskomiteen ønsker, og som de uansett vil få.

Vi må ta plass i førersetet

Det er viktig at Advokatforeningen deltar i kjernen av de politiske prosessene når rettshjelpsordningen gjennomgås. Da kan vi ikke bare bidra med våre meninger, vi må bidra med vår helt unike kunnskap og innsikt på området.

Jo mer målrettet og kostnadseffektiv en modernisert rettshjelpsordning fremstår, desto enklere vil det for fremtiden være å forsvare den og prioritere den – herunder også salærsatsen og eventuelle stykkprissatser. Så hva mener Advokatforeningen om hvordan rettshjelpsordning bør utformes for å møte utfordringene i vår tid? Hvor og hvordan bør ordningen styrkes, og hvor kan det kuttes?

Videre prosess for arbeidet:

- Vi nedsetter et utvalg som foretar en kritisk gjennomgang av dagens rettshjelpsordning, og som foreslår endringer. Rapporten leveres hovedstyret innen påske. De som sitter i utvalget, er:

  • Marius Dietrichson
  • Brynjulf Risnes
  • Max Henrik Jespersen
  • Cathrine Grøndahl
  • Therese A. T. Heggedal
  • Sekretær for utvalget er advokatfullmektig Marit Lomundal Sæther

- Temaet debatteres og Advokatforeningens innstilling formes og vedtas i representantskapsmøtet 1. juni i år.

11. september 2017 er det stortingsvalg

Uansett hvem som vinner valget, vil velferds- og fordelingspolitikk fremstå som viktige satsingsområder. Rettshjelpsordningen er et velferdsgode, og den har også store fordelingspolitiske konsekvenser. Vi må få stortingspolitikerne til å oppleve at penger til rettshjelp ikke bare sikrer svake gruppers rettsikkerhet, men dette styrker velferdsstaten og gir store fordelingspolitiske gevinster for de samme gruppene.
Vårt mål er at regjeringen skal prioritere fri rettshjelp i sin regjeringserklæring, og vi tar gjennom dette prosjektet sikte på å utforme grunnlaget for et dokument om fri rettshjelp som kan tas inn i regjeringserklæringen.

Gi dine innspill innen 1.mars!

Det er nettopp den enkelte advokats praktiske erfaringer med dagens rettshjelpsordning, og opplevelsen av ulike klientgruppers faktiske behov, som kan gjøre Advokatforeningen til en sentral premissleverandør for politikerne. Ta kontakt med utvalget eller med din kretsleder innen 1. mars i år. for å dele dine ideer, tanker og erfaringer så vel når det gjelder muligheter for å utvide ordningen – som for innstramninger. Hvilke udekkede rettshjelpsbehov ser du i dag, som det er særlig viktig å inkludere i ordningen? Er det grupper i befolkningen som har særlig behov for fri rettshjelp i vår tid, og/eller ser du rettsområder som bør gis prioritet? Og ser du muligheter for kutt i ordningen, som bidrar til å gjøre ressursbruken mer målrettet og effektiv?
Og husk; jo tidligere du gir dine innspill, desto bedre anledningen har utvalget for å innarbeide dem i sitt dokument.

Dine innspill har stor verdi!