Ny lønnsstatistikk viser høyere lønnsvekst i 2016

Vi har kartlagt inntektsforhold for medlemmer som er ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, basert på vår lønnsundersøkelse som ble gjennomført i desember 2016. Statistikken viser at lønnsveksten i bransjen var noe høyere i 2016 enn den har vært de siste årene. Fjorårets lønnsvekst var på 4,5 % – en økning på 2,1 % sammenlignet med året før. Mye tyder på at lønnsveksten i 2016 i stor grad kompenserer for den lave lønnsveksten i 2014 og 2015.

Lønnsveksten blant advokater i advokatfirmaer var på 5 % i 2016, mot -1,1 % i 2015. Veksten har vært størst blant de eldste og de yngste advokatene i denne gruppen. Ser vi på byene, skiller Oslo og Stavanger seg ut positivt med en vekst på henholdsvis 8,9 % og 4,9 %, mens veksten har vært negativ i Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

For advokatfullmektigene i advokatfirmaer har lønnsveksten vært noe lavere, totalt 3,5 %, men dette er også en betydelig forbedring fra 2015, hvor den var negativ. Også i denne gruppen er det de yngste som trekker tallene opp.

For advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirmaer viser lønnsstatistikken andelen som har resultatavhengig lønn, samt hvor mye den resultatavhengige andelen utgjør av totallønnen. Totalt hadde 83 % av advokatene resultatavhengig lønn i 2016, omtrent samme andelen som i 2015. Denne utgjorde 16 % av totallønnen, mot 14 % året før. Blant advokatfullmektigene oppgav 58 % at de hadde resultatavhengig lønn i 2016 – samme andelen som i 2015. I snitt utgjorde dette 10 % av deres totallønn, mot 6 % 2015.

Fortsatt er det blant bedriftsadvokatene at vi finner de største lønnsforskjellene mellom advokater og advokatfullmektiger – her tjener advokatene i snitt nesten dobbelt så mye som fullmektigene. Statistikken viser at bedriftsadvokatene har den høyeste lønnsinntekten blant advokatene, og også her har veksten det siste året vært positiv – 4,1 %, mot 4,9 % i 2015. Fullmektigene i bedriftene har hatt en sterk utvikling det siste året på 12,6 %, mot -0,6 % i 2015. Igjen ser det ut til at det er de yngste som bidrar sterkest til disse tallene.

Også organisasjonsadvokatene og offentlig ansatte advokater hatt en lønnsvekst i 2016, på henholdsvis 3,6 % og 2,8 %.

Blant fullmektigene er det fortsatt de som er ansatt i organisasjoner og offentlig sektor som har de høyeste lønnsinntektene, og i 2016 har også deres lønnsvekst vært positiv – henholdsvis 4,5 % og 4,3 %.

Last ned lønnsstatistikken for 2016 (pdf)