Avgjørelse om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen

8. juni 2017 avsa Gulating lagmannsrett en kjennelse om overgangsreglene for bestemmelsen om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen.

Spørsmålet i saken var om reiser foretatt i 2017, men som knytter seg til en varetektsfengsling hvor første forsvareroppnevning var i 2016, skal godtgjøres med full salærsats eller bare med halvparten av denne.

Stavanger tingrett hadde i den påankede avgjørelsen halvert reisefraværsgodtgjørelsen i forbindelse med en ny oppnevning ved forlenget fengslingsperiode i 2017.

Gulating lagmannsrett konkluderte med at førstegangsoppnevningen i 2016 var styrende for hvilket tidspunkt forsvareroppnevningen må anses foretatt på, uavhengig av om tingretten faktisk hadde foretatt nye oppnevnelser.

Les avgjørelsen her

Les Advokatbladets omtale av avgjørelsen her