Fremtidens fri rettshjelp til debatt på Stortinget

«Det er sterke krefter på Stortinget som er opptatt av tilgangen til fri rettshjelp» sa Knut Storberget fra Arbeiderpartiet da han i samarbeid med Advokatforeningen åpnet seminar om fri rettshjelp på Stortinget 9. mars 2017.

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort gjorde innledningsvis rede for noen av utfordringene med dagens fri rettshjelpsordning.

«Vi i Advokatforeningen frykter en utvikling der store samfunnsgrupper ikke har tilstrekkelig kjennskap til sine rettigheter eller ikke evner å gjøre dem gjeldende» sa Hjort og tok til orde for at man bør vurdere å innføre en progressiv inntektsgrense for fri rettshjelp. Noe som også Tori Haukland Løge, fra Menon Economics pekte på i sin oppsummering av Menons analyse av utgifter til fri rettshjelp.  

Et politisk multiverktøy

Hjort avsluttet med å peke på at rettshjelp er et politisk mulitverktøy. «Det er fristende å sammenligne god rettshjelp med en Swiss Army Knife: God rettshjelp sikrer at viktige velferdsgoder er tilgjengelig for alle, det motvirker konsekvensen av økonomiske forskjeller, og bidrar til en mer profesjonell offentlig forvaltning.» sa Hjort.    

Utvidelse av ordningen

Tonje Larsen fra Jussbuss presenterte en rekke av de sakene som Jussbuss hjelper klienter med, og hun tok til orde for å utvide dagens ordning for fri rettshjelp til å omfatte langt flere felter. Hun pekte blant annet på at mange av de sakene Jussbuss behandler kunne avhjelpes ved en effektiv og god førstelinjetjeneste.

På dagsordenen

Det kom få politiske lovnader på seminaret, men Merete Smith i Advokatforeningen ser positivt på resultatet av seminaret.

-Dette arrangementet har vært med på å løfte saken tilbake på den politiske dagsorden, og jeg håper vi sammen med våre samarbeidspartnere klarer å øke fokus på fri rettshjelpsordningen gjennom valgkampen sier Merete Smith.