Advokatforeningens årstale 2017 - Trygghetens pris

Det har stort sett gått én vei når personvernhensynet har blitt avveid mot ønsket om nye metoder for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Det har blitt funnet for lett, og har måttet vike.

Slik innledet Jens Johan Hjort Advokatforeningens årstale for 2017 som ble holdt på Grand Hotel i Oslo i kveld. Årets tale handlet om forholdet mellom retten til respekt for privatlivet på den ene siden, og behovet for sikkerhet og overvåkning på den andre.

«Som alle er enige om må vi finne balansen mellom de to umistelige verdiene; trygghet og privatliv. Men hvor balansepunktet befinner seg, er det uenighet om» fortsatte han.

I saker om bruk av skjulte metoder er rettsikkerheten diskutabel. Advokatene og dommerne er stilt i en situasjon hvor skikkelig kontradiksjon ikke er tilgjengelig, og der politiet sitter på definisjonsmakten.

Også politikerne er stilt overfor denne definisjonsmakten, mener Hjort:

«Initiativene til nye overvåkningsmetoder kommer fra de myndighetene som skal ta dem i bruk. Og det er disse som leverer premissene for lovgivers vurdering av om de skal innføres. De sitter på trusselvurderingene. Det er vanskelig å stå imot. Politikerne står tilsynelatende overfor den samme utfordring som dommerne: Man er redd for å ødelegge. Følgene av å si nei er potensielt katastrofale, følgene av å si ja mer vage. Man fjerner bare enda en liten bit av personvernet og privatlivet. 

Dette skjer i en tid hvor sporene etter vår livsførsel aldri har vært flere og mer tilgjengelige.»

Hele talen kan du lese her.

"Forslaget til digitalt grenseforsvar bør forkastes" 
Innlegg i Aftenposten av leder Jens Johan Hjort - Innlegget er en kortversjon av årstalen

Hva er digitalt grenseforsvar, og hvorfor mener Advokatforeningen at løsningen ikke bør innføres?

Se vår film om digitalt grenseforsvar her.