Berit Reiss-Andersen og Frode Sulland fikk Espelands Honnørpris

Berit Reiss-Andersen og Frode Sulland fikk i går tildelt Espelands honnørpris, overrakt av Else Bugge Fougner under middagen på Advokatforeningens årstalearrangement.

Espelands Honnørpris ble stiftet oktober 1985 ved gavebrev fra Inger og Åsmund Espeland til ære for hans foreldre Nils og Dina. Nils var advokat og drev sin praksis i Øvre Slottsgate. Han tok imot alle klienter som krysset hans dørterskel.

Den bærende begrunnelse for opprettelsen av prisen er å vise frem personer eller organisasjoner som gjennom sine handlinger er ledestjerner som fremmer forståelse for betydningen av en fri og uavhengig advokatstand, som er uredde og ansvarsbevisste forsvarere av den allmenne rettssikkerhet og den enkeltes rett og menneskeverd.

Fra juryens begrunnelse: 

Prisen går denne gangen til to personer som i flere tiår har utøvd sin advokatgjerning til beste for i særlig grad enkeltmennesket og for fremme av standens anseelse. Begge er fremragende advokater og begge har viet hoveddelen av sitt virke til skranken og til strafferetten, som i sin kjerne er å hjelpe mennesker i nød.

Om Berit Reiss-Andersen:

Hun har kjempet tydelig og kraftfullt for for advokatprofesjonens kjerneverdier; taushetsplikten, uavhengigheten og etikken, gjerne på tv hvor hun har vist og viser sin eminente evne til å bli lagt merke til, blant annet gjennom spissformuleringer. Personligheten representerer elementer både av solidaritet og aristokrati. I tillegg, god til å bruke døgnet på begge sider, slik hun beskrives i et portrettintervju. 

Om Frode Sulland:

Profilintervjuer formidles klart ikke å være ønskelig, sakene derimot snakker han gjerne om. Barrikaden gir åpenbart energi, ikke minst når den frie forsvarerrollen angripes. Han er en bauta i forsvarernes rekker, og har lagt ned hundrevis av timer for å samle budskapet fra forsvarerne, en gruppe advokater hvor ulikhetene er mer fremtredende enn fellestrekkene. Arbeidet han har stått for, og som tidligere ble drevet av andre, har med stort alvor synliggjort at en av de helt avgjørende betingelser for et demokrati, er den uavhengige forsvareren. 

Prisen som ble overrakt er hver sin sjekk på 100 000 kroner pluss en skulptur av billedhogger Nils Aas.

Vi gratulerer Berit Reiss-Andersen og Frode Sulland!