Ny domstolkommisjon vurderer domstolenes organisering

Advokatforeningen er invitert til å møte Domstolkommisjonen 11. januar 2018. Dine innspill er verdifulle.

Organiseringen av domstolene ble sist reformert på begynnelsen av 2000-tallet. Domstolene håndterer stadig flere saker, samtidig som sakene er mer krevende enn før. Den internasjonale påvirkningen av norsk rett og samfunnet for øvrig stiller høye krav til dommernes kompetanse og kapasitet. For å møte disse utfordringene er det behov for å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å ivareta forventninger om effektivitet, kvalitet og uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold.
Regjeringen nedsatte derfor 11. august 2017 et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering. Domstolkommisjonen består av 15 medlemmer, og ledes av sorenskriver ved Kristiansand tingrett, Yngve Svendsen. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid 11. august 2020. Du kan lese mer om utvalgets sammensetning og mandat i lenken nedenfor.

Advokatforeningen er invitert til å møte Domstolkommisjonen 11. januar 2018 for å snakke om våre forventninger til kommisjonens arbeid. Mer konkret ønsker kommisjonen at Advokatforeningen redegjør for de utfordringer som domstolene særlig har, og hvordan domstolene skal organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet og kvalitet, samt sikre uavhengighet.

Dersom du har innspill som vi kan ta med oss til møtet, er vi takknemlige for tilbakemeldinger. Henvendelser kan sendes til post@advokatforeningen.no

Les mer om utvalgets sammensetning og mandat på Justisdepartementets nettside