Statsbudsjettet 2018 - Endringer i straffegjennomføring

I budsjettet for 2018 foreslås det blant annet å videreføre leie av fengselskapasitet i Nederland.

Avtalen om leie av 242 fengselsplasser ble inngått i 2015 og utløper 31. august 2018. Regjeringen foreslår å forlenge leieavtalen med Nederland til 1. september 2019. Siden 1. september 2015 har 790 personer blitt overført til Nederland, hvorav 36 prosent av de innsatte er overført ufrivillig. Advokatforeningen er svært kritisk til å sende norske innsatte til utlandet for å sone. Norge burde være i stand til å bære sentrale statsbærende funksjoner på egen hånd.

Glattcelle:

Justis-  og  beredskapsdepartementet skriver at de vil  sende  på  høring  forslag  til  regelverksendringer for å redusere oppholdstid i politiarrest og hindre isolasjonsvirkninger.

Det skal videre iverksettes et pilotprosjekt hvor helsevesenet overtar ansvaret for berusede personer så disse ikke plasseres på glattcelle.

Elektronisk kontroll:

Det foreslås å bruke 40 millioner kroner på straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Dette tilsvarer en økning på omtrent 150 plasser, og totalt vil kapasiteten bli på cirka 500 plasser. Det påpekes av departementet at domfelte, pårørende og samfunnet har nytte av tiltaket.