Uttalelse om dekning av utgifter til kopiering/utskrift fra Salærgruppen i Oslo tingrett

Salærgruppen i Oslo tingrett har kommet med en uttalelse angående dekninger av utgifter til kopiering/utskrift.

Salærgruppen i Oslo tingrett har kommet følgende uttalelse angående dekninger av utgifter til kopiering/utskrift:

Oslo tingrett får ofte krav om dekning av utgifter til kopiering/utskrift. Vi minner om at den ordinære salærsatsen er ment å dekke utgifter til kontorhold, herunder kostnader til kopiering, utskrift og kontormateriell, jf. salærforskriften § 2 med kommentar.  Dersom utgiftene blir uforholdsmessig store, kan de kreves dekket i medhold av salærforskriften § 5 siste ledd.  I JDs kommentar til § 5 heter det:

Utlegget godtgjøres kun i den utstrekning den salærfastsettende myndighet finner at det har vært nødvendig for utførelsen av oppdraget.

Det presiseres at utgifter til kontorhold og selvpensjonering ikke er å anse som utlegg. Slike utgifter omfattes av den ordinære salærsats, se nærmere kommentarene til § 2. Helt ekstraordinære utgifter kan imidlertid dekkes dersom det finnes rimelig grunn til det. Søknad om dette må særskilt begrunnes.

Dersom kopieringsutgifter anses som ekstraordinære, godtgjøres hver kopi med kr 1,-. Det vil f.eks. anses som ekstraordinært dersom politiet i straffesaker overlater til forsvareren å forestå nødvendig kopiering av dokumenter i saken, jf. påtaleinstruksen § 25-5. Også kopiering av dokumenter til ankeutdrag dekkes med kr 1 pr. kopi. Tid som er medgått til selve kopieringen omfattes av utgifter til vanlig kontorhold og dekkes ikke særskilt.

Oslo tingrett mener kommentaren må leses i lys av den digitale utviklingen, der vi må forvente at også advokatene arbeider mer digitalt enn før. Dersom advokaten mottar dokumentene elektronisk fra politiet, er det ingen automatikk i at tingrett dekker utgiftene til å skrive ut dokumentene. Behovet bør begrunnes nærmere.