Ny hvitvaskingslov til behandling

Advokat Bernt Olav Steinland

Advokatforeningen ber Stortinget om å presisere hvitvaskingslovens anvendelsesområde for advokater.

Behov for klarhet

Stortinget behandler for tiden regjeringens forslag til ny hvitvaskingslov. Under den muntlige høringen i finanskomiteen var Advokatforeningen representert ved Bernt Olav Steinland (Selmer), som er medlem av foreningens ressursgruppe mot hvitvasking. På høringen snakket Steinland om advokaters rolle i anti-hvitvaskingsarbeidet, om lovens anvendelsesområde for advokater og om at straffesanksjonene nå kan tas ut av loven.

Forslaget slik det er lagt frem for Stortinget, innebærer at advokatene som ledd i sin vurdering blant annet må ta stilling til om de i det enkelte tilfelle «utfører» noe på vegne av klienten eller om de «bistår» ved planlegging eller utførelsen av noe. Bestemmelsen legger opp til at dersom advokaten «utfører» en finansiell transaksjon eller en transaksjon som gjelder fast eiendom, så skal loven alltid gjelde. Dersom advokaten «bistår», er det oppstilt en liste over hvilke forhold transaksjonen må knytte seg til for at loven skal gjelde.

Advokatforeningen mener at en merknad fra komiteen om hva som ligger i begrepene «utfører» og «bistår» vil bidra til å sikre forutberegnelighet og ensartet praksis rundt forståelsen av loven.

Fjern straffen – 9 millioner er nok

Ved forslaget innføres store overtredelsesgebyrer for brudd på loven som kan ilegges administrativt. For advokater er gebyret oppad begrenset til 9 millioner kroner. Samtidig foreslår regjeringen, i motsetning til hvitvaskingslovutvalget, og videreføre straffebestemmelsen i loven om bøter eller fengsel. Advokatforeningen mener at straffebestemmelsen nå kan tas ut. Ved innføringen av overtredelsesgebyrer blir den unødvendig, all den tid straffebudet om medvirkning til hvitvasking i straffeloven fortsatt vil gi anledning til å idømme fengselsstraff for de groveste bruddene. Også Justisdepartementet og NHO har tatt til orde for at straffebestemmelsen nå kan tas ut av loven.

Fortsatt dialog

Etter høringen har Advokatforeningen fortsatt samtalene med Stortinget. Advokatforeningen har tatt opp flere spørsmål som den nye loven reiser. Blant annet har foreningen, på vegne av klientene i finanssektoren, tatt til orde for at muligheten til å avvise kunder med høy risiko for hvitvasking fortsatt må bestå. En annen løsning vil representere en urimelig høy belastning for finansforetakene, mener foreningen.

Selve høringen kan ses her. 

Lovproposisjonen finnes her