Kritisk i høring om utilregnelighetsforslag

Et samstemt juridisk og medisinsk miljø ber justiskomiteen om å sende proposisjon om tilregnelighet tilbake til departementet.

Tirsdag avholdt holdt justiskomiteen åpen høring om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet). Dette er en oppfølging av tilregnelighetsutvalgets utredning fra 2014 som var en direkte konsekvens av 22. juli-saken.

På høringen ba et samstemt fagmiljø, både juridisk og medisinsk, komiteen om å sende proposisjonen tilbake til departementet.

Spesielt reagerte høringsinstansene på at proposisjonen inneholdt helt andre forslag enn de utvalget foreslo. Forslagene har med andre ord aldri vært på høring.

Advokat Frode Sulland representerte Advokatforeningen på høringen og var tydelig i sin sak:

- Det er forstemmende at departementet fremmer et forslag som ikke har vært utredet, og som ikke har vært på høring, sa Sulland.

Psykose eller alvorlig sinnslidelse

I lovproposisjonen foreslår departementet at psykosebegrepet erstattes med det rettslige begrepet «alvorlig sinnslidelse». Her argumenterer departementet med at det er forvirrende når begrepet «psykotisk» brukes i både medisinsk og rettslig forstand, men med forskjellig innhold. Departementet argumentere videre for at forslaget vil «sikre likebehandling og rettssikkerhet på en bedre måte enn når de sakkyndige utøver "domsmyndighet" i den enkelte sak».

I høringen pekte Advokatforeningen og en rekke andre høringsinstanser på at det må være lovgivers oppgave å klargjøre hvilke kriterier som skal ligge til grunn for domstolenes utilregnelighetsvurdering.

- Tilregnelighetsutvalget valgte i sin utredning å opprettholde det medisinske prinsipp. Forslaget fikk støtte av mange og tunge høringsinstanser, herunder sentrale fagmiljøer. Advokatforeningen finner det derfor beklagelig når departementet nå har fremmet et eget forslag uten høring og med et svært uklart innhold, uttaler Sulland.

Advokatforeningen benyttet også høringen til å peke på en rekke andre forhold i lovproposisjonen. Blant annet ba foreningen komiteen om ikke å endre kravene til begåtte lovbrudd og farekriteriene, men heller opprettholde dagens formulering.

Videre ba Advokatforeningen om at innsynsretten ikke utvides til å omfatte alle saker hvor det er spørsmål om tilregnelighet slik det er foreslått.

- Dette vil være en uthuling av taushetsplikten, som er en viktig rettighet for alle sårbare grupper. Dette er ikke tilstrekkelig begrunnet, sa Sulland i høringen.

Lenke til saken på Stortingets nettside.