Høring: Endringer i forsikringsavtaleloven – i påvente av en større modernisering

Justisdepartementet avga i mars forslag til endringer i FAL for å gjennomføre de privatrettslige sidene av EUs forsikringsformidlingsdirektiv. Advokatforeningen er positive til de fleste forslag, men mener samtidig at tiden er inne for å utarbeide en ny og mer moderne forsikringsavtalelov.

Inntil videre får vi nøye oss med mindre endringer. EUs direktiv er et minimumsdirektiv. Departementet foreslår enkelte nye bestemmelser som gir noen strengere privatrettslige forpliktelser for forsikringsselskapene, enn dette minimumet. Advokatforeningen er i det store og hele positiv til forslaget, men har enkelte kommentarer av generell og konkret art.

Les Advokatforeningens høringsuttalelse her