Ny hvitvaskingslov er ventet til sommeren - Hva blir nytt for advokater?

Regjeringen la frem forslag til ny hvitvaskingslov 16. februar. Forslaget bygger hovedsakelig på eksisterende lovgivning, men inneholder blant annet endringer for advokater.

Loven vil gjennomføre deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og skal danne grunnlaget for styrket bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Loven vil trolig tre i kraft i løpet av sommeren 2018.

Her er de viktigste endringene:

  • Sanksjoner: Det innføres mulighet for administrative sanksjoner som kan ilegges av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. For advokater er gebyret satt til maksimalt ni millioner kroner. Det er ikke bare foretaket som kan gis sanksjoner, men også medlemmer av styre og daglig leder.
  • Lovens anvendelsesområde for advokater endres og legges nærmere opp til direktivet. Advokater vil være omfattet av loven «når de på klientens vegne utfører finansiell transaksjon eller en transaksjon som gjelder fast eiendom, eller når de bistår ved planlegging eller utføring av transaksjon for klient i forbindelse med
  1. kjøp og salg av fast eiendom eller virksomhet
  2. forvaltning av en klients penger, verdipapir eller andre aktiva
  3. åpning eller forvaltning av bank- eller verdipapirkonto
  4. fremskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskap
  5. opprettelse, drift eller ledelse av selskap, fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement».

Internadvokater vil som før ikke være omfattet av loven når de bistår egen arbeidsgiver.

  • Lovforslaget skjerper kravene til gjennomføring av kundetiltak, undersøkelse og rapportering.
  • Advokater som opptrer som bostyrere skal ikke lenger være rapporteringspliktige, men det er lagt opp til endringer i konkursloven som innebærer at bostyrere kan rapportere til Økokrim.

Proposisjonen, Prop.40 L (2017-2018), er tilgjengelig her