Stor politisk aktivitet i Advokatforeningen

Advokatforeningens tillitsvalgte og kretser har lagt ned en stor innsats i det politiske arbeidet den siste tiden.

2017 sto i valgkampens tegn. Advokatforeningen jobbet målrettet med å få våre kjernesaker inn i partiprogrammene på partienes årsmøter. Da valget var avklart, gikk arbeidet ut på å få gjennomslag for våre saker i regjeringserklæringen.

- Foreningens tillitsvalgte har de siste månedene lagt ned en betydelig politisk innsats i dialog med politikere og beslutningstakere og det er utrolig inspirerende å se hvor mye kunnskap vi som i fellesskap kan mobilisere, sier Merete Smith.

Salær og reisefravær

Saken som har overskygget alle andre de siste månedene er selvsagt salærsats og reisefravær.

Advokatforeningen jobber nå for få en dialog med departementet om hvordan denne halveringen skal evalueres. Vi sitter selvsagt ikke og venter på evalueringen, men jobber kontinuerlig for å sette temaet på den politiske dagsorden. For å skaffe fortløpende argumentasjon om konsekvensene, jobber vi aktivt med å finne og systematisere helt konkrete eksempler på hvordan halveringen slår ut – ikke bare for advokatene, men for rettsikkerheten og klientene.

Trøndelag krets var den første kretsen som sendte epost til sine medlemmer, og ba om å få konkrete historier. I løpet av få uker fikk de mange slike.

Les mer om dette her

Også flere andre kretser har fulgt opp dette arbeidet. Det legges merke til blant politikerne, og er spesielt viktig å følge opp nå mot revidert nasjonalbudsjett.

Utilregnelighet

Advokat og frivillig i foreningen gjennom mange år, Frode Sulland, har vært i møter med samtlige partigrupper på Stortinget for å fremme vårt synspunkt i saken om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet). Dette er en oppfølging av tilregnelighetsutvalgets utredning fra 2014 som var en direkte konsekvens av 22. juli-saken.

Saken har nå fått utsatt frist og vi håper at det betyr at det jobbes med noen av de innspillene som Advokatforeningen og andre tunge fagmiljøer har kommet med.

Digitalisering, overvåking og personvern

Som en oppfølging på årstalen har Advokatforeningen fått et viktig gjennomslag i regjeringserklæringen der det fremgår at regjeringen skal sette ned en personvernkommisjon på justisfeltet, som var noe vi tok til orde for i årstalen. Advokatforeningen følger nå opp prosessen med regjeringen. Videre deltok leder av lovutvalget for IKT og personvern Thomas Olsen og foreningens leder Jens Johan Hjort på åpen høring på IKT meldingen der de pekte på farene ved innføring av digitalt grenseforsvar.

Inngangskontroll

Siden jul har Advokatforeningen vært i tett dialog med justiskomiteens medlemmer rundt regjeringens forslag om å innføre kontroll av advokater når de skal inn i fengslene. Her vant vi dessverre ikke frem og komiteens innstilling peker på at dette blir innført. Det er imidlertid et lite håp knyttet til Stortingets behandling av saken.