Reisefravær til besvær

Rapport om reisefravær

Advokatforeningens rapport om konsekvensene av kutt i reisegodtgjørelsen viser at over 80 % av advokatene opplever at kuttet berører dem.

I statsbudsjettet for 2017 ble det foreslått å redusere godtgjørelsen for den tiden advokater, tolker og sakkyndige benytter på å reise i forbindelse med saker hvor de kompenseres etter salærforskriften og stykkprisforskriften.

Advokatforeningen opplever at berørte medlemmer reagerer uvanlig hardt på endringene. De forteller om konsekvenser som ikke bare er utilsiktede, men også meget uheldige – på flere viktige områder. Vi har derfor gjennomført en egen evaluering og konsekvensvurdering av endringene.

Dette er hovedfunnene i rapporten:

  • 81 prosent av de intervjuede advokatene opplever at halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen berører dem.Advokater som representerer den offentlige part de samme sakene, fakturerer som regel godt over salærsatsen på kr. 1020,-. I gjennomsnitt er salæret for disse advokatene kr. 1420,- pr. time. Legger man til grunn at advokatene på begge sider i saken har like høye faste utgifter, vil advokaten som representerer den offentlige part, sitte igjen med nær dobbelt så høy timelønn som sin motpart på offentlig salærsats.
  • Halveringen gjør at flere advokatfirmaer, spesielt firmaer i distriktene, i større omfang prioriterer andre oppdrag enn fri rettshjelpsaker. Det vil dermed bli vanskeligere for de gruppene som faller inn under den offentlige rettshjelpsordningen å få hjelp av advokat.
  • 55 % av advokatene oppgir at de nå i mindre grad påta seg slike saker.
  • Å jobbe på reise vil for advokater ofte være praktisk umulig. Det vil være i strid med veitrafikkloven for advokater som kjører bil, og i strid med krav om konfidensialitet og taushetsplikt ved bruk av kollektivtransport. Kun cirka 13 % av advokatene klarer å jobbe mer i reisetiden etter omleggingen.
  • Halveringen har størst konsekvenser i Oslo og i distrikter med store reiseavstander.
  • Mange advokater er positive til at alternativer til reise innføres i de tilfellene hvor det er mulig.
  • Høyesterett og EFTA peker på flere prinsipper som tilsier at advokatens reisetid bør kompenseres på lik linje med tiden advokaten bruker på det mer direkte arbeidet med saken.

Les hele rapporten her (pdf).