Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. oktober

Hvitvaskingsloven 2018 trådte i kraft 15. oktober. Vi har har oppdatert våre nettsider med veileder og forslag til hvitvaskingsrutiner.

Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trer i kraft 15. oktober. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre advokatenes forpliktelser.

Anvendelsesområdet for advokater

Lovens anvendelsesområde for advokater endres og legges nærmere opp til direktivet. Den nye loven gjelder for advokater i to hovedkategorier av situasjoner: 1) Når de på klientens vegne utfører en transaksjon, og 2) når de bistår klienten ved planlegging eller utføring av transaksjon i tilfeller som er uttømmende angitt i lovteksten. Eksempler er kjøp og salg av fast eiendom og forvaltning av klientens midler. Se lovens § 4 (2) bokstav c for å lese mer (lenke nederst i saken).

Økt fokus på risikovurdering og rutiner

Det stilles tydeligere krav til den virksomhetsrettede risikovurderingen og til individuelt tilpassede rutiner for virksomheten, jf. lovens kapittel 3. Det innebærer eksempelvis at store advokatforetak med flere høyrisiko-klienter vil ha behov for andre rutiner enn et firma med lavrisiko-klienter. Alle advokater må uansett ha tilpassede rutiner og risikovurdering.

Også selve kundetiltakene skal være risikobaserte. Det innebærer at mest ressurser skal brukes der risikoen for hvitvasking er størst og det stilles strengere krav til dokumentasjon. Der risikoen er lav kan det brukes mindre ressurser og kravene til dokumentasjon er lempeligere.

Nytt i loven er at selv ved forenklede kundetiltak, innenfor lovens anvendelsesområde, kreves det legitimasjon. Dagens unntak for legitimasjonskontroll der advokaten har god kjennskap til klienten, faller bort.

Forsterket kundekontroll i flere tilfeller

Dersom klienten er en PEP (politisk eksponert person) skal det gjennomføres forsterket kundekontroll. I nåværende lov må en PEP være en person i andre land. Ny hvitvaskingslov utvider begrepet slik at det nå omfatter politisk eksponerte personer i alle land (også Norge) og internasjonale organisasjoner. Det innebærer at kretsen av politisk eksponerte personer vil være langt større, noe som også innebærer at det oftere må gjennomføres forsterket kundekontroll. Definisjonen av PEP finnes i lovens § 2 (1) bokstav f. Mens dagens regler om forsterket kundekontroll for PEPer gjelder hvor det er kunden som er PEP, vil disse reglene i den nye loven også gjelde hvor den som opptrer på vegne av kunden eller der reell rettighetshaver, er en PEP.

Etter hvitvaskingsforskriften skal også forsterkede kundetiltak alltid gjennomføres der klienten er etablert i nærmere angitte høyrisikoland.

Sanksjonsregimet

Ny hvitvaskingslov innfører administrative sanksjoner som kan ilegges av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Både foretaket og personer i ledelsen kan ilegges sanksjoner. Advokater kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 9 millioner kroner.

Krav til skriftlige rutiner og dokumentasjon

Advokatforeningen gjør oppmerksom på at alle advokater må ha skriftlige rutiner og risikovurdering av egen virksomhet. I tillegg må det kunne dokumenteres hvordan hvitvaskingskontrollen håndteres.  Alle advokater er videre pålagt å gjennomføre opplæring i hvitvaskingsregelverket.

Se våre hvitvaskingssider her

Se lenke til ny lov

Se lenke til ny forskrift