Aktørportalen er obligatorisk fra 15. september

I løpet av høsten 2018 blir det obligatorisk for advokater og autoriserte advokatfullmektiger å bruke Aktørportalen i
kommunikasjon med domstolene når man opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker, eller framsetter krav om salær.

15. september trådde forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen i kraft, og det er obligatorisk å bruke Aktørportalen fra den dagen domstolen tar det i bruk.

Jordskifterettene tar i bruk Aktørportalen i løpet av 2019.

Du må registrere deg som bruker i Aktørportalen.
domstol.no/aktorportalen finner du informasjon og veiledning for hvordan du kommer i gang.

Advokatforeningen arrangerer fremover en rekke praktisk orienterte kurs om Aktørportalen og gjennomføring av digital hovedforhandling.

Her finner du en oversikt over Advokatforeningens kurs (listen oppdateres).

Aktørportalen er obligatorisk å bruke fra den datoen tingretten tar det i bruk.

Her er oversikt over når Aktørportalen er obligatorisk i de ulike lagdømmene.