Forbedret og oppdatert GDPR-veileder

Departementet la 23. mars 2019 frem forslaget til ny personopplysningslov. Veilederen du kan laste ned under er oppdatert i henhold til dette, og er også justert etter innspill fra medlemmer med erfaringer fra bruk av første versjon.

Blant oppdateringene fremheves følgende:

  • Kapittel 10 om sletting av personopplysninger gir nå mer konkret veiledning om hvor mange år man kan oppbevare personopplysninger.
  • Kapittel 5 om behandlingsgrunnlag tar høyde for at personopplysningsloven gir hjemmel for behandling personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser mv. (popplyl. § 11, jf. GDPR artikkel 9 bokstav a og c-f, samt popplyl. §§ 6, 7 og 9).
  • Rettspleielovunntakets anvendelse for advokatvirksomhet er utdypet noe.
  • Kapittel 13 om markedsføring er oppdatert.

Last ned veilederen her