Skatteadvokaters taushetsplikt foreslått videreført – men ikke for internadvokaters del

Utvalget som skulle utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt leverte i sommer sin utredning. Privatpraktiserende advokaters taushetsplikt foreslås videreført, mens internadvokaters taushetsplikt foreslås innskrenket.

Finansdepartementet oppnevnte for to år siden et utvalg som blant annet fikk i oppdrag å vurdere balansegangen mellom Skatteetatens behov for kontrollopplysninger og borgernes behov for konfidensiell bistand.

Advokatene var representert i utvalget ved advokat Cecilie Amdahl i Schjødt og advokat Kaare Andreas Shetelig i Wikborg Rein, etter forslag fra Advokatforeningen.

Mens utvalget ikke fant det riktig å gjøre unntak fra taushetsplikten for privatpraktiserende advokater på skatteområdet, ble konklusjonen annerledes for internadvokater. Utvalget, som blant annet viste til rettstilstanden i EU/EØS på konkurranserettens område, fant ikke tungtveiende hensyn som begrunner hvorfor internadvokater skal stilles i en annen stilling enn andre ansatte i virksomheten når det gjelder taushetsplikt.

Etter gjeldende rett er det avgjørende for taushetspliktens gjennomslagskraft hvorvidt en opplysning er ervervet under utførelsen av «egentlig advokatvirksomhet», det vil si ved juridisk bistand. Utvalget vurderte tilgjengelige rettskilder og drøftet om elementer av juridisk rådgivning i et oppdrag som ellers ikke er å anse som egentlig advokatvirksomhet, vil gjøre at hele oppdraget får beskyttelse av den sterke taushetsplikten, eller om bare disse elementene er underlagt sterk taushetsplikt. Utvalget var delt i vurderingen av om veiledningen rettskildene gir er tilstrekkelig.

Utredningen, NOU 2019: 15, er forventet å komme på høring om ikke lenge.

Les hele utredningen her