Hvordan få innvilget en søknad om utvidet fritt rettsråd

Kvinne sitter på venterom og venter på advokat

Flere advokater har gitt uttrykk for at de ofte får avslag på søknader om utvidet bevilling. Advokatforeningen har spurt Statens sivilrettsforvaltning om hva som er årsaken til dette, og hva som kreves for å få innvilget en søknad.

Når samlet timebruk i en sak blir over det dobbelte av fastsatt stykkpris, kan advokaten søke fylkesmannen om utvidelse av fritt rettsrådbevillingen.

  • Advokaten må sannsynliggjøre at det er særlige omstendigheter ved det konkrete oppdraget som fører til økt timeforbruk.
  • Grunner for utvidelse kan være at saken er juridisk komplisert, at det er nødvendig å gjennomgå ekstraordinært mye dokumentasjon, at man må forholde seg til mange instanser, alvorlige helsemessige forhold hos klienten som gjør at det tar lengre tid enn normalt å yte bistand mv.

Dette kan være årsaker til at søknadene blir avvist: 

  • Mange søknader blir avslått fordi begrunnelsen er for overfladisk og lite konkret. Det holder ikke med generelle opplysninger om at en sak er omfattende eller komplisert.
  • Skriv en kort, men konkret redegjørelse om hva som er situasjonen i den aktuelle saken. Få frem hva er det som faktisk gjør saken omfattende og komplisert. Ta utgangspunkt i de momentene som er nevnt i rettshjelprundskrivet.
  • Når det er mulig bør søknaden underbygges med relevant dokumentasjon, dvs. et mindre utvalg dokumenter som belyser forhold ved saken eller søker.