Flere oppfyller etterutdanningskravet

Advokatforeningens etterutdanningsordning krever 80 kurstimer hvert femte år. Siste femårsperiode er nå gjort opp, og viser en gledelig vekst i antall medlemmer som innfrir kravet.

At advokater må følge med på rettsutviklingen, og at det derfor bør være et krav om obligatorisk etterutdanning, er nok de fleste enige om. Mens yrkesgrupper som eiendomsmeglere, revisorer og regnskapsførere har et obligatorisk etterutdanningskrav for alle, er det dessverre ikke noe slikt krav for advokater. Advokatforeningen har derfor forvaltet en egen etterutdanningsordning siden 1994, for å bidra til at i hvert fall våre medlemmer er ájour med nye og endrede lover.

Advokatforeningen har jobbet hardt for å utvikle et godt kurstilbud for alle advokater, også e-kurs som kan gjennomføres uten reiser eller tapt arbeidsfortjeneste, og vi er veldig glade for den høye andelen medlemmer som innfridde etterutdanningskravet i siste femårsperiode. Fortsatt er det imidlertid en del medlemmer som ikke innfrir kravet. Vårt representantskap har vedtatt at den sanksjonen som da skal benyttes, er bøter.

Det er urimelig at et etterutdanningskrav kun skal gjelde Advokatforeningens medlemmer, det er uhensiktsmessig at en slik ordning skal forvaltes av en forening, og det er uheldig at vi dermed settes i den ubehagelige stilling å måtte innkreve bøter fra egne medlemmer. Advokatforeningen har derfor jobbet for å få en lovbestemt etterutdanningsordning, med virkning for alle advokater.

Advokatforeningen håper og tror at dette vil bli endret senest med innføringen av ny advokatlov.