Frode Sulland leder representantskapets arbeidsutvalg

Representantskapet er Advokatforeningens høyeste organ. Et nyopprettet arbeidsutvalg skal gi representantskapet en mest mulig fri og uavhengig rolle.

Oppgavene til arbeidsutvalget handler i hovedsak om å innkalle til, samt styre og lede representantskapsmøtene. Arbeidsutvalget vil i den forbindelse opprette en kontaktflate mot kretsene og mot representantskapsmedlemmene for å fange opp saker og synspunktet som representantskapet bør engasjere seg i.

Frode Sulland ble på siste representantskapsmøte valgt som arbeidsutvalgets leder. Sulland har hatt en rekke verv i Advokatforeningen gjennom mange år. Han har sittet i hovedstyret, og sitter nå i lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Sulland har dessuten ledet Forsvarergruppen i tolv år, og han sitter også selv i representantskapet i dag.

Sulland mener det er viktig at en så fremtredende organisasjon som Advokatforeningen har en god demokratisk struktur, og opplever at vedtektsendringen har forbedret denne strukturen. Han presiserer samtidig at opprettelsen av arbeidsutvalget ikke er et uttrykk for kritikk mot foreningens ledelse. «At det høyeste organet i en organisasjon skal ha størst mulig grad av uavhengighet, vil alltid være et gode» uttaler han i siste nummer av Advokatbladet, i et intervju om sin nye rolle.

Arbeidsutvalget ble opprettet av representantskapet etter initiativ av representantskapsmedlem Brynjar Østgård.