Nye retningslinjer for forsvarere

Vårt representantskap har vedtatt endringer i Retningslinjer for forsvarere.

Initiativet til å vedta nye retningslinjer kom dels som en følge av problemene knyttet til såkalt klientkapring, hvor styret i Advokatforeningens forsvarergruppe vurderte at tiltak mot dette var nødvendig for allmennhetens tillit til advokatstanden, og dels som en følge av den utvikling man har sett internasjonalt, blant annet i avgjørelser fra EMD, om synet på mistenktes rett til forsvarer. Domstolen har rettet et betydelig sterkere fokus på forsvarerens rolle på etterforskningsstadiet, og har med styrke fremhevet mistenktes rett til advokatbistand, blant annet i avhør og ved pågripelse.

Hovedtrekkene i den tidligere retningslinjen er beholdt, men retningslinjen er foreslått noe annerledes oppbygget enn før, samt at det har kommet til en del nye bestemmelser. Blant disse fremheves:

  • Det er laget en ny bestemmelse om grunnleggende prinsipper som understreker formålet med bistanden.
  • Det er utformet en del nye regler som er ment å klargjøre forsvarerens oppgaver på etterforskningsstadiet. Bestemmelsene er også ment som en påminnelse til domstolene og påtalemyndighet om hvilke oppgaver som er sentrale i forsvarerbistanden, og som en understrekning av forsvarers rettigheter som et middel til å gi effektiv bistand også på dette stadiet.
  • Det er foreslått en bestemmelse om gaver m.m. til mistenkte. Bestemmelsen er ment å motvirke aktivitet fra forsvarere mot å skaffe seg klienter som allerede er representert av advokat.
  • Særlig fremheves bestemmelsene 6.1 og 6.2 om hva forsvarer bør gjøre dersom henholdsvis klienten og forsvareren ikke gis innsyn i sakens dokumenter:
    • Når klienten ikke har innsyn i sakens dokumenter, skal forsvareren drøfte med klienten om det er tilrådelig å avgi forklaring.
    • Dersom forsvareren ikke på forhånd har fått innsyn i sakens dokumenter, bør forsvareren ikke bistå i avhør. I en slik situasjon, bør forsvareren også råde siktede til ikke å forklare seg.

Arbeidsgruppen besto av Marius Dietrichson, Mette-Julie Sundby, Arne Gunnar Aas og Arild Dyngeland til å gjennomgå retningslinjene og til eventuelt å lage et utkast til ny retningslinje. Arbeidsgruppen har vært bistått av Aurora Geelmuyden og senere av Didrik Beck Rodarte, begge fra Advokatforeningens sekretariat.

Retningslinjene er publisert her.