Brev til finanskomiteen om omgåelsesnorm

Nærbilde av glassfasade

Lovutvalgene for skatterett og avgiftsrett har sendt brev til finanskomiteen der de påpeker sentrale forhold i omgåelsesnormen som ikke er avklart.

Skatte- og avgiftssubjekter har i utgangspunktet rettslig handlefrihet til å organisere sin virksomhet på den måten de mener er hensiktsmessig, herunder velge rettslige former og fremgangsmåter som gir gunstigere skatte- og avgiftsbelastning. Men dersom et skatte- eller avgiftssubjekt innretter seg slik at en transaksjon eller disposisjon ikke har noen egenverdi, men bare gjennomføres for å oppnå skatte- og avgiftsbesparelser, beveger man seg over i en situasjon der man kan spørre om det er grunnlag for å foreta en gjennomskjæring fra et omgåelsesperspektiv. I NOU 2016:5 ble det foreslått lovfesting av en omgåelsesnorm på skatte- og avgiftsområdet. Etter høringen ble et endelig forslag fremlagt i Prop. 98L (2018-2019), som i noen grad avviker fra nevnte NOU.

Advokatforeningens lovutvalg for skatterett og lovutvalg for avgiftsrett har sendt brev direkte til Finanskomitéen på Stortinget for å påpeke sentrale forhold som ikke er avklart, og som det er ønskelig at Finanskomitéen vurderer.

Les brevet fra lovutvalget for avgiftsrett (pdf)

Les brevet fra lovutvalget for skatterett (pdf)