Skivebom blant foreslåtte endringer i aksje- og allmennaksjeloven?

Forretningsbygg på Aker Brygge og heisekraner i bakgrunnen

Lovutvalget for selskapsrett har avgitt høringsuttalelse om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven for å gjennomføre nye regler i aksjonærrettighetsdirektivet.

I sitt høringsnotat foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å endre blant annet aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og nærstående parter. De foreslåtte endringene tilsikter å gjennomføre direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett. Endringsdirektivet gjelder bare for allmennaksjeselskaper som er opptatt til notering på regulert markedsplass i EØS-området. Departementet foreslår likevel at endringene i § 3-8 også gjøres gjeldende for unoterte allmennaksjeselskaper, samt for aksjeselskaper, dvs. at det innføres identiske bestemmelser i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Dersom tankegangen er å forenkle hverdagen for små og mellomstore bedrifter fremstår det nærmest som skivebom å gjøre direktivets krav gjeldende for samtlige aksjeselskaper, skriver lovutvalget.

Høringsuttalelsen berører også de foreslåtte reglene om

  • Åpenhet om aksjeeiernes identitet
  • Informasjon til aksjonærene
  • Åpenhet om ledelsens lønn og annen godtgjørelse
  • Selskapsfinansierte aksjeerverv

Lovutvalget består av Atle Degré (leder), Tor Bechmann, Marit Wenda Kjørsvik, Åse Koll Lunde, Stig Berge og Hedvig Bugge Reiersen.

Les høringsuttalselsen her.