Endringer i verdipapirhandelloven på trappene

Verdipapirlovutvalget, som leverte sin utredning i vinter, foreslo en rekke endringer i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter. Nå har høringsfristen gått ut.

Verdipapirlovutvalget har i sin utredning NOU 2019: 1 «Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud» vurdert behovet for revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven. Utredningen har vært forelagt Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirhandelsrett.

Lovutvalget består av Tone Merete Østensen (Wiersholm), Marianne Sahl Sveen (Arntzen de Besche), Tore Mydske (Thommessen), Atle Degrè (Kluge) og Bjarne Rogdaberg (Schjødt).

Advokatforeningen har flere innvendinger til utredningen.

Les Advokatforeningens høringssvar til Finansdepartementet her.