Ikke enighet om hvitvasking

Advokatforeningen hatt en rekke diskusjoner med Tilsynsrådet om forståelsen av hvitvaskingsloven av 2018. Nå behøves en rettslig avklaring.

Som en konsekvens av uenigheten mellom Tilsynsrådet og Advokatforeningen, har Tilsynsrådet bedt Finansdepartementet om en uttalelse om hvordan rapporteringsplikten for advokater skal forstås. Departementet har i et brev av 30. september i det vesentligste sluttet seg til Tilsynsrådets syn. Dette endrer ikke foreningens grunnleggende syn på spørsmålet, og vi mener det nå er behov for avklaring i domstolene.

Advokatforeningens ekspertutvalg mot hvitvasking oppsummerer status etter Finansdepartementets brev slik:

Innledning

Etter at hvitvaskingsloven 2018 trådte i kraft har Advokatforeningen hatt flere diskusjoner med Tilsynsrådet om rekkevidden av lovens forpliktelser knyttet til advokater. For Advokatforeningen er det uholdbart at det knytter seg usikkerhet til lovens anvendelsesområde for advokater og at omfanget av advokaters rapporteringsplikt er uavklart. Mens Advokatforeningen mener at jussen tilsier at advokater ikke skal rapportere om forhold de har blitt kjent med i forbindelse med juridisk bistand og rådgivning, mener Tilsynsrådet at unntaket fra rapporteringsplikten må forstås snevrere.

For advokatene er dette et spørsmål av prinsipiell karakter. For borgerne vil Tilsynsrådets tolkning av unntakene i hvitvaskingsloven § 26 kunne medføre store inngrep i deres rett til konfidensiell juridisk bistand.

For ordens skyld: Advokatforeningen mener at også advokater skal bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking. Derfor har vi i Regler for god advokatskikk inntatt bestemmelser som forplikter advokater til å avstå fra oppdrag hvor det er mistanke om at en transaksjon vil medføre hvitvasking av penger. Straffelovens bestemmelser om medvirkning til hvitvasking vil også ramme advokater som bistår klienter som de vet at driver med hvitvasking.

Finansdepartementets syn

Tilsynsrådet har bedt Finansdepartementet om departementets syn på hvordan rapporteringsplikten skal forstås. Av Finansdepartementets brev av 30. september 2019 fremgår at departementet ikke er enig med Advokatforeningen i at unntaket fra advokaters taushetsplikt korresponderer med beslags- og bevisforbudene i prosesslovgivningen. Departementet slutter seg i stor grad seg til Tilsynsrådets tolkning av advokaters rapporteringsplikt under hvitvaskingsloven 2018. Kjernen i tolkningsuenigheten er om uttalelser i 2018-lovens forarbeider, om at det ikke er ment å gjøre endringer i rettstilstanden, medfører at loven må tolkes slik som anført i forarbeidene til hvitvaskingsloven av 2003, eller om senere høyesterettspraksis knyttet til advokaters taushetsplikt innen bl.a. prosesslovgivningen, samt EMDs praksis, setter sterkere begrensninger.  

Advokatforeningens syn – oppsummert

Advokatforeningens syn er at det ikke gjelder rapporteringsplikt for opplysninger som advokaten blir kjent med i forbindelse med egentlig advokatvirksomhet, det vil si ved juridisk bistand og rådgivning i eller utenfor rettergang. Advokaters rapporteringsplikt er altså begrenset i samme omfang som den alminnelige beslagsadgangen og vitneplikten er begrenset i prosesslovgivningen. Ettersom Finansdepartementets svar til Tilsynsrådet ikke endrer foreningens grunnleggende syn på spørsmålet, og ettersom Finansdepartementet også refererer til at det kan oppstå konkrete tolkningsspørsmål knyttet til rekkevidden av rapporteringsplikten, mener Advokatforeningen at det er behov for domstolsprøving av konkrete problemstillinger.

Advokatforeningen vil prioritere arbeidet med å videreutvikle veilederen på nettsidene knyttet til anti-hvitvaskingslovens forpliktelser for advokater, og Advokatforeningens sekretariat og ekspertgruppe mot hvitvasking imøteser løpende innspill fra advokater som mottar varsel om tilsyn eller som har fått gjennomført tilsyn mv.

Brev fra Tilsynsrådet til Finansdepartementet, 25. april 2019 (.pdf)

Brev fra Advokatforeningen til Tilsynsrådet 29. april 2019 (.pdf)

Brev fra Finansdepartementet 30. september 2019 (.pdf)

Brev fra Advokatforeningen til Finansdepartementet, 13. mai 2019 (.pdf)