Statsbudsjettet 2020: Rettshjelpssatsen underreguleres

Timesatsen for fri rettshjelp foreslås i statsbudsjettet for 2020 å oppjusteres med 20 kroner, til kr. 1060.-. Dermed fortsetter tendensen til å regulere rettshjelpssatsen lavere enn pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

Avstanden mellom rettshjelpssatsen som utsatte grupper er avhengig av å skaffe advokat innenfor, og hva det offentlige selv betaler sine advokater, er urovekkende stor.

Tendensen for alle regjeringer i vårt årtusen har vært å underregulere den offentlige rettshjelpssatsen. Satsen for 2019 var et hederlig unntak, da denne ble regulert på linje med pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet. Advokatforeningen øynet da et håp om en langsiktig opprioritering av denne viktige rettssikkerhetsgarantien i straffesaker, og sentrale velferdsgodet i sivile saker.

Motparten i en sak der den private part kan få saken helt eller delvis dekket av fri rettshjelp, er i praksis svært ofte det offentlige. Hensynet til jevnbyrdighet mellom partene er her et helt grunnleggende rettsikkerhetsprinipp. Advokatforeningens undersøkelser viser at når man trekker ifra advokatenes faste utgifter, står man tilbake med nesten dobbel inntekt når man tar saker for det offentlige, som når man jobber for den private part innenfor rettshjelpssatsen. Til tross for at mange erfarne og ettertraktede advokater viser et stort engasjement for rettsikkerheten til utsatte grupper, gjør denne utviklingen at stadig flere opplever at de må velge slike saker bort.  

Advokatforeningen jobber målrettet gjennom hele året for å skape forståelse for at rettshjelpstilbudet for usatte grupper må opprettholdes som et reelt velferdsgode, og at rettsvesenet kan ivareta sitt ansvar for å kontrollere og korrigere det offentlige i saker med av stor personlige eller velferdsmessig betydning for borgerne. Da kan ikke forskjellen mellom hva det offentlige betaler egne advokater, og det vederlag rettshjelpssatsen gir for motpartenes advokater, være for stor. Når vi år etter år ser at vi ikke når igjennom med dette viktige budskapet, viser dette viktigheten av å få på plass en reell forhandlingsrett om rettshjelpsatsene.

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort uttaler;

 - Dette svekker rettshjelpsordningen og rammer rettssikkerheten for de aller svakeste, og strider mot de signaler vi har fått fra regjeringspartiene. For advokater som jobber med disse viktige sakene er det dessuten uholdbart at rettshjelpssatsen justeres på en så uforutsigbar måte, der regjeringen gjennom de siste årene har gitt alt fra 0 til 25 kroner, og hvor de på attpåtil har halvert satsen for advokaters reiser. Konsekvensen er at det blir meget vanskelig for advokater å planlegge egne investeringer, økonomi og drift dersom de prioriterer disse sakene - noe som øker motivasjonen for å velge dem bort.