Statsbudsjettet 2020: Domstolene må kutte, mer penger til ESAS

Fru Justitia

Statsbudsjettet viderefører i all hovedsak domstolenes eksisterende prosjekter, uten budsjettøkninger.

Samtidig som domstolene ikke får økte budsjetter, må de såkalte avbyråkratiseringskuttene tas fra driften, hvilket i realiteten gir lavere ressurser og færre stillinger i domstolene.

Mer penger til elektronisk samhandling i straffesakskjeden

Det såkalte ESAS-prosjektet, som skal gi økt elektronisk samhandling mellom aktører i straffesakskjeden, får økte bevilgninger i statsbudsjettet. I alt 30 millioner skal fordeles mellom kriminalomsorgen, politiet og domstolene.

Lite penger til digitalisering av justissektoren

Det er satt av beskjedne 8,1 millioner til nytt IKT-system for å håndtere innføring av ny arvelov, mens det gis 2,8 millioner til digitaliseringsarbeid i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, og det gis 2,5 millioner til automatisering av vergeregnskap. Advokatforeningen er glad for at det satses på digitalisering av offentlige systemer også i justissektoren, men er bekymret for at de lave budsjettene kan ramme tilpasningen til advokatenes egne fagsystemer, og skape ekstra arbeid og utgifter for advokatene.