Kontantstøtteordning for foretak med minst 30 % omsetningsfall

Advokatfirmaer kan omfattes av ordningen. Størrelsen på kompensasjonen fra staten avhenger av hvor mye omsetningen har falt og størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader.

Om kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen omfatter foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak. Enkeltpersonforetak, der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde, skal omfattes av ordningen.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Virksomheter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 5 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Egenandelen for mars er 10 000 kroner. For april og mai er egenandelen 5 000 kroner.

Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet har i forskrift gitt nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

Her er forskriften til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (Lovdata).

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Det legges opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned.

Ordningen blir forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen er i stor grad automatisert gjennom en digital tjeneste. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten har et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt,  fattes det et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

Her finner du søknadsskjema og ytterligere informasjon om søknadsprosessen.

Det opplyses at søknadene blir behandlet fortløpende. Målet er at søker skal få svar umiddelbart, men det er tatt forbehold om at det kan ta opptil 3 uker. Pengene skal være på konto innen 2-3 virkedager etter godkjennelse.

På regjeringen.no kan du lese mer om kompensasjonsordningen.

Slik forbereder du søknaden

Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai, og det må søkes særskilt for hver måned. 

I søknaden rapporterer virksomheten tall for omsetningen den aktuelle måneden i 2020 og 2019. Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år. 

Foretak som ikke var etablert ett år før den måneden det søkes for, skal benytte gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

I tillegg skal det rapporteres faste uunngåelige kostnader for søknadsmåneden.

Når advokatvirksomheten skal søke om tilskudd for dekning av kostnader for mars måned, må virksomheten ha oversikt over kostnadene det skal søkes kompensasjon for og virksomhetens omsetning for mars måned.

Følgende poster i næringsoppgaven anses som uunngåelige, faste kostnader:

6300      Leie lokale
6340      Lys, varme
6395      Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
6400      Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
6700      Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)
6995      Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
7040      Forsikring og avgifter på transportmidler
7490      Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
7500      Forsikringspremie
               Netto rentekostnad

Se ytterligere spesifikasjoner av hvordan faste uunngåelige kostnader skal beregnes i forskriften § 3-2.  

Advokatvirksomheten kan forberede søknaden ved å:

  • være à jour med bokføringen per mars måned, herunder sørge for at alle kostnader er ført på riktig konto,
  • ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode - også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt, 
  • sikre at advokatvirksomheten har en fullstendig oversikt over virksomhetens samlede «uunngåelige» faste kostnader for mars måned, 
  • ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som advokatvirksomheten mener skal legges til grunn for virksomheten ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019 - alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020,
  • ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om virksomheten omfattes av kompensasjonsordningen.