Lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på Skatteetatens lønnstilskuddportal fra oktober.

Enkeltpersonforetak og selskap som har mer enn 10 prosent omsetningsfall og som tar egne permitterte tilbake, kan søke om støtte for kalendermånedene juli og august eller bare august. For å få støtte for begge månedene må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. juli. For å få støtte for august må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. august. Kravene er for øvrig:

  • Den ansatte må tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
  • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, og være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for.
  • Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før tidligst 1. oktober 2020.
  • Ordningen er ikke til hinder for at den ansatte som tas tilbake fra permittering avvikler ferie i perioden.
  • Virksomheter som mottar støtte kan ikke permittere andre ansatte eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden 28. mai til 1. september.

Virksomhetene kan få opptil 15 000 kroner per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering. 

Lønnsstøtten etterbetales til høsten, og søknadsskjemaet på Skatteetatens portal lonnstilskudd.no åpner i oktober. Som arbeidsgiver er det viktig at du rapporterer alle dine arbeidstakere til Aa-registeret via a-meldingen. Du må ha rapportert alt som er pliktig og rapporteringen i A-meldingen må være riktig før du søker tilskudd.

På lonnstilskudd.no finnes mer informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb.