Advokatforeningens innspill til midlertidig lov om barnevernet og fylkesnemnda

Stortinget behandler nå Prop. 112 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Advokatforeningen har tidligere levert høringsuttalelse om reglene i forbindelse med at de ble forskriftsfestet i starten av april. I forbindelse med at det ble åpnet for skriftlige innspill i forbindelse med lovfestingen i Stortinget, har Advokatforeningen kommet med en tilleggsuttalelse.

Frist for å sende begjæring til fylkesnemnda etter akuttvedtak

Advokatforeningen stiller seg positiv til at det i forbindelse med midlertidig lov ikke foreslås å videreføre forskriften § 5 om utvidet frist for å sende begjæring til fylkesnemnda etter akuttvedtak.

Salær ved fjernmøter og delvis skriftlig behandling i fylkesnemnda

Økt bruk av fjernmøte etter forslagets § 2 vil medføre at forholdet mellom saksforberedelse og tid i rettsmøte endres. Fjernmøter gjennomføres etter vår erfaring raskere enn ved fysisk oppmøte, uten at behovet for saksforberedelser endres. Tilsvarende vil det ved skriftlig behandling ofte påløpe mer tid til utforming av de ulike skriftlige innlegg enn hva som vil medgå til en muntlig behandling med umiddelbar kontradiksjon. Stykkprisene er knyttet til tiden det tar å gjennomføre selve rettsforhandlingene, og stykkprisforskriften reflekterer dermed ikke det reelle behovet for arbeid i denne type saker. De rettsmøter som gjennomføres som fjernmøte og saker med delvis skriftlig behandling må derfor utløse rett til salær etter salærforskriften, med andre ord etter medgått tid.

Frist for å sende begjæring til fylkesnemnda etter akuttvedtak

Advokatforeningen stiller seg positiv til at det i forbindelse med midlertidig lov ikke foreslås å videreføre forskriften § 5 om utvidet frist for å sende begjæring til fylkesnemnda etter akuttvedtak. Dette er i tråd med det foreningen uttalte da forskriften var på høring.

Les vårt innlegg til Stortingets familie- og kulturkomité i sin helhet (pdf).