Gratis e-kurs om koronarelaterte spørsmål

I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA har JUS laget et gratis e-kurs med hovedvekt på arbeidsrettslige problemstillinger, men også håndtering av kontraktsrelasjoner i krisesituasjoner.

Les mer

Rapport om rettshjelp i Finland

Rapporten gir et overblikk over hvordan det finske rettshjelpsystemet fungerer og hvordan tjenestene prises.

Les mer

Forenklingsforskriften for justissektoren – forarbeider

Den midlertidige forskriften om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren trådde i kraft 27. mars. Her finner du forarbeidene til forskriften.

Les mer

Permittering - spørsmål og svar

Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn. Advokatvirksomheten må også ha saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte eller hvilke grupper av ansatte som permitteres.

Les mer

Statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars 2020. Nærmere regler for bruk av ordningen ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag.

Les mer

Permittering – hvordan går man frem og hva gjelder?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Les mer

Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

Kartverket informerer om at de har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover.

Les mer

Midlertidige regler innenfor justissektoren

Justisdepartementet sendte 24. mars et forslag til midlertidige regler om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren på høring.

Les mer

Midlertidige regler i selskapsretten – fysisk møte

Det er foreslått midlertidige regler om unntak fra reglene om fysisk møte i blant annet aksjeloven og selskapsloven. Forslaget ble sendt ut på høring fra Næringsdepartementet 23. mars med frist dagen etter.

Les mer

Konsekvenser av koronaepidemien for advokatbransjen

For å kartlegge hvilke konsekvenser koronaepidemien har for advokatbransjen og våre medlemmer, har Advokatforeningen gjennomført en spørreundersøkelse.

Les mer

Informasjon fra NAV til selvstendig næringsdivende og arbeidsgivere

NAV har laget egne nettsider med informasjon både til selvstendig næringsdrivende og til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset.

Les mer

Advokatforeningens innspill til Stortinget om koronaloven

Advokatforeningen har etter forespørsel fra Stortinget sendt inn merknader til regjeringens forslag til koronalov.

Les mer

Sikkerhet på hjemmekontor

Nasjonal sikkerhetsmyndighet oppfordrer til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger.

Les mer

Videokonferanseløsninger for advokater

Vi oppfordres for tiden sterkt til å begrense fysiske møter, og mange er også engstelige for å være med på slike. Å flytte møtene til nettet, via ulike løsninger for videokommunikasjon, er heldigvis både effektivt og enkelt.

Les mer

Tiltakspakker – Skatt og avgift

Det er vedtatt flere endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Disse innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Næringsdrivende og selskap kan nå også søke om utsatt...

Les mer

Regjeringen har samlet tiltak på nettside

Regjeringen har opprettet en ny nettside med tematisk oversikt og tilgang til de over 70 tiltakene som er blitt iverksatt for å håndtere koronasituasjonen.

Les mer

Råd til næringsdrivende advokater i en utfordrende tid

Mange som driver egen næringsvirksomhet opplever nå vanskelige tider. Dette gjelder også mange advokater. Oppdragsmengden faller eller uteblir og utgiftene er de samme.

Les mer

Informasjon fra Handelsbanken om håndtering av korona-krisen

Handelsbanken informerer i nyhetsbrev om hvordan de håndterer korona-situasjonen og hvordan de kan være tilgjengelige for sine kunder

Les mer

Gjennomføring av kurs

Utbruddet av koronavirus vil påvirke vår kursvirksomhet framover.

Les mer

Fortsatt mulig å tegne sykeavbruddsforsikring

Det er for tiden dessverre mer relevant enn normalt å tenke på at man kan bli rammet av sykdom. Sykeavbruddsforsikring vil kunne avhjelpe det økonomiske tapet som ofte følger av sykdom.

Les mer

Rett til offentlig salær ved avlyste rettsmøter

Korona-epidemien har ført til at landets domstoler har avlyst eller utsatt en rekke saker. Det medfører et inntektsbortfall som advokatene skal ha dekket.

Les mer

Sivile saker for retten

Det er satt inn ekstraordinære tiltak for å bekjempe spredning av koronaviruset. Advokat Christian Reusch, leder av lovutvalget for sivilprosess og voldgift har utarbeidet og oppdatert denne veilederen for noen forhold som advokater særlig bør være...

Les mer

Koronarelatert sykefravær

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Legeerklæring ved lengre fravær gjeninnføres.

Les mer

Advokatvakten

Grunnet Koronaepidemien holder de fleste advokatvaktene stengt inntil videre.

Les mer

Informasjon fra domstolene

Vi har samlet informasjonen vi har fått fra de lokale domstolene i en artikkel. Denne oppdateres fortløpende.

Les mer

Fullmektiger kan fortsatt arbeide fra hjemmekontor

Tilsynsrådet åpner for at fullmektiger kan arbeide fra hjemmekontor som et ledd i å bremse spredning av koronaviruset.

Les mer

Ny rapport – kutt i reisegodtgjørelsen har store konsekvenser

Vista analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert kutt i reisegodtgjørelsen. Konklusjonen er at kuttet har konsekvenser for hva som tar offentlige oppdrag og tilgangen på sakkyndige og advokater i distriktene.

Les mer