Gratis e-kurs om koronarelaterte spørsmål

I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA har JUS laget et gratis e-kurs med hovedvekt på arbeidsrettslige problemstillinger, men også håndtering av kontraktsrelasjoner i krisesituasjoner.

Les mer

Permittering - spørsmål og svar

Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn. Advokatvirksomheten må også ha saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte eller hvilke grupper av ansatte som permitteres.

Les mer

Statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft 27. mars 2020. Nærmere regler for bruk av ordningen ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag.

Les mer

Permittering – hvordan går man frem og hva gjelder?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Les mer

Midlertidige regler innenfor justissektoren

Justisdepartementet sendte 24. mars et forslag til midlertidige regler om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren på høring.

Les mer

Midlertidige regler i selskapsretten – fysisk møte

Det er foreslått midlertidige regler om unntak fra reglene om fysisk møte i blant annet aksjeloven og selskapsloven. Forslaget ble sendt ut på høring fra Næringsdepartementet 23. mars med frist dagen etter.

Les mer

Informasjon fra NAV til selvstendig næringsdivende og arbeidsgivere

NAV har laget egne nettsider med informasjon både til selvstendig næringsdrivende og til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset.

Les mer

Advokatforeningens innspill til Stortinget om koronaloven

Advokatforeningen har etter forespørsel fra Stortinget sendt inn merknader til regjeringens forslag til koronalov.

Les mer

Tiltakspakker – Skatt og avgift

Det er vedtatt flere endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Disse innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Næringsdrivende og selskap kan nå også søke om utsatt...

Les mer

Regjeringen har samlet tiltak på nettside

Regjeringen har opprettet en ny nettside med tematisk oversikt og tilgang til de over 70 tiltakene som er blitt iverksatt for å håndtere koronasituasjonen.

Les mer

Rett til offentlig salær ved avlyste rettsmøter

Korona-epidemien har ført til at landets domstoler har avlyst eller utsatt en rekke saker. Det medfører et inntektsbortfall som advokatene skal ha dekket.

Les mer

Koronarelatert sykefravær

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Legeerklæring ved lengre fravær gjeninnføres.

Les mer