Forenklingsforskriften for justissektoren – forarbeider

Nærbilde av Norges lover

Den midlertidige forskriften om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren trådde i kraft 27. mars. Her finner du forarbeidene til forskriften.

Forskriften, som er hjemlet i koronaloven § 2, legger blant annet opp til økt bruk av fjernmøteteknologi for å gjennomføre saker for domstolene. Den kongelige resolusjonen av 27. mars 2020 som ledsaget forskriften inneholder forarbeidsuttalelser og merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Tiltakene i forskriften er i hovedsak å:

  • Utvide adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene
  • Utvide adgangen til skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler i domstolene
  • Tilrettelegge for fleksible løsninger for signering av dokumenter, herunder avgjørelser i domstolene og påtaleunnlatelser i politiet og påtalemyndigheten
  • Tilrettelegge for fleksible løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser mv.
  • Tilrettelegge for at utleveringsbegjæringer anses mottatt også ved elektronisk oversendelse, samt at rettsanmodninger kan mottas elektronisk fra stater utenfor EU og Schengen.

Les hele resolusjonen på regjeringen.no.

Les forskriften av 27. mars på Lovdata.

Les Advokatforeningens artikkel om sivile saker for retten.