Permitterings- og dagpengeregelverket

Kvinne sitter i sofa med kaffekopp i hånden og ipad ved siden av seg

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelser og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Permittering kan iverksettes enten i en sammenhengende periode (hel permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering). Den permitterte arbeidstakeren har fortsatt status som ansatt. Arbeidsgiveren blir etter nærmere regler fritatt fra lønnsplikten for en begrenset periode. NAV vurderer om permitteringsårsaken gir rett til dagpenger.

Artikkelen er oppdatert med de vedtatte midlertidige endringene i permitterings- og dagpengeregelverket, som ble sanksjonert av Kongen i statsråd 20. mars 2020 og som umiddelbart trådte i kraft.

Kan advokatvirksomheten permittere som følge av koronaviruset?

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelse og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Det kan for eksempel oppstå mangel på oppdrag og prosjekter kan bli utsatt i tid og klienter kan ta kontakt og avslutte oppdrag før tiden elle kansellere inngåtte avtaler. Oppdragsmengden i advokatfirmaer som har hovedvekt av straffesaker vil påvirkes av myndighetenes pålegg overfor domstolene om å redusere virksomheten.

Advokatvirksomheten må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for permittering.

Hvem kan permitteres?

I hovedsak er det personer som defineres som arbeidstakere som kan permitteres. Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv.

Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

Gjelder arbeidsgiverperioden ved permittering knyttet til koronaviruset?

Den alminnelige arbeidsgiverperioden på 15 lønnspliktdager (dager hvor arbeidstaker normalt skulle ha vært i arbeid) er endret. Arbeidsgiverperioden er redusert fra 15 til to dager. Disse to dagene skal arbeidsgiver utbetale full lønn. Etter dette dekker staten lønn fra og med dag 3 til og med dag 20 med full lønn, likevel oppad begrenset til 6 G. Endringen trådte i kraft fra og med 20. mars 2020.

Endringene i arbeidsgiverperioden får også virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager, jf. pressemelding av 20. mars 2020 fra Arbeids- og sosialdepartementet. Den finnes en link til pressemeldingen nederst i denne artikkelen.

I Advokatbladet uttaler advokat Jan Fougner, Advokatfirmaet Wiersholm, seg om kravet til full lønn i arbeidsgiverperioden. Det er linket til Advokatbladets artikkel, nederst på denne siden.

Kan bedriften permittere som følge av at ansatte har hjemmekarantene eller flere ansatte er syke?

Dersom nøkkelansatte eller flere ansatte i advokatvirksomheten blir satt i karantene eller blir syke, kan dette innebære at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å iverksette permittering av hele eller deler av den resterende arbeidsstokken. Advokatvirksomheten må bl.a. vurdere om det vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift gjennom å omdisponere arbeidskraften for en midlertidig periode

Hvilke frister gjelder ved permittering?

De ansatte skal ha skriftlig permitteringsvarsel senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Hovedavtalen mellom LO og NHO har egne varslingsfrister dersom det oppstår en uforutsett situasjon som gjør det nødvendig å helt eller delvis innstille driften. Da kan det permitteres med en frist på to dager. Disse fristene vil normalt gjelde også for de som ikke er bundet av hovedavtalen.

Eksempel på en uforutsett situasjon kan være at flere ansatte får påvist smitte slik at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes og driften derved må innstilles helt eller delvis.

Advokatvirksomheten må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for forkortet varslingsfrist. Varslingsfristen vil kunne være ulik for de ulike ansatte. 

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet, se nærmere om dette på nav.no.

Advokatvirksomheten må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte. Advokatvirksomheten og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles, f.eks. e-post, intranett oppslag, men blir man ikke enige, må den enkelte gis et skriftlig varsel.

Varselet skal være datert, med informasjon om tidspunkt for start av permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, permitteringens lengde og hvor mange dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør sannsynlig lengde angis. I disse tilfellene må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.

I Advokatbladet gir advokat Nicolay Skarning, Kvale Advokatfirma og advokat Tarjei Thorkildsen, Advokatfirmaet BAHR, sitt syn på varslingsfristens lengde for advokatfirmaer. Det er linket til Advokatbladets artikkel, nederst på denne siden.

A-melding og permittering

Ved permittering skal arbeidstakere ikke meldes ut av Aa-registeret, men det skal oppgis i A-meldingen at arbeidstakeren er permittert. Les mer om A-melding på nav.no

Dagpenger ved permittering

Permitterte arbeidstakere kan søke dagpenger fra NAV. NAV må ha dokumentasjon på alle forhold ved permitteringen. Når arbeidstakeren søker om dagpenger ved permittering vil arbeidstakeren få beskjed om hvilke opplysninger som det er nødvendig å sende inn.

Det er vedtatt at permitterte skal sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trådte i kraft 20. mars 2020, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke (uke 13).

Det er vedtatt at dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelsen er 20. mars 2020.

Det er vedtatt at den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars 2020. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

Det er vedtatt at bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars 2020.

Det er vedtatt at kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars 2020. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

På regjeringen.no kan du lese mer om endringene i permitterings- og dagpengeregelverket (pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet).

På Altinn.no kan du lese mer om permittering.

Les på Advokatbladet.no: - Bare de aller færreste advokatkontorer kan permittere med to dagers varsel

Les på Advokatbladet.no: - Krav på full lønn i arbeidsgiverperioden