Informasjon fra domstolene

Vi har samlet informasjonen vi har fått fra de lokale domstolene i en artikkel. Denne oppdateres fortløpende.

Følg også med på din lokale domstol på domstol.no.

Bergen tingrett, 3. april 2020

Saksavvikling ved Bergen tingrett under den pågående Korona-pandemien

Som følge av behovet for å verne både parter, aktører og våre medarbeidere er saksavviklingen ved Bergen tingrett i betydelig grad redusert. Vi søker å avvikle så mange saker/hovedforhandlinger som mulig, så langt det lar seg gjøre innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av Helsedirektoratet.

For Bergen tingrett er det en særlig utfordring av mange av våre rettssaler er smale, slik at det er vanskelig å opprettholde kravet til avstand (2m), særlig ved dommerbordet. Pr i dag har vi kun fire saler som oppfyller dette kravet fullt ut. Vi jobber med å finne andre løsninger. 

Frem til nå, og til uken etter påske, har vi prioritert avvikling av fristsaker (meddomrettssaker der tiltalte er fengslet). Fra etter påske vil vi i tillegg søke å avvikle også andre saker.

For alle sakstyper gjelder at vi så langt som mulig vil søke å gjennomføre hovedforhandlinger som fjernmøter, i den grad dette fremstår som ubetenkelig, jf. midlertidig forskrift om behandling av saker i rettsvesenet § 2. Prosessfullmektigene og aktor vil bli bedt om å uttale seg om denne fremgangsmåte før hovedforhandlingens oppstart.

Kapasiteten til å gjennomføre fjernmøter er imidlertid begrenset og hovedforhandling i en rekke tvistesaker vil bli utsatt. Det minnes derfor om at i tvistesaker vil det være mulighet til å få gjennomført rettsmekling og da også ved bruk av fjernmøte. Som kjent har tingretten en gruppe dommere som jobber særlig med mekling. Disse dommerne er villige til og har mulighet for å tilby mekling innen en rimelig tidshorisont. Dersom den endrede situasjonen gjør at partene ønsker rettsmekling selv om man tidligere har avslått slikt tilbud, kan dere kontakte tingretten i f.eks. aktørportalen. I noen tilfeller vil retten selv ta et slikt initiativ overfor partene. 

Vestfold tingrett 26. mars 2020

Tingretten forlenger tiltakene i Vestfold til 20.4. 

Forskift om unntak fra prosesslovginingen blir ventelig vedtatt av få dager som innebærer at de fleste rettsmøter kan gå på videolink og at flere saker kan behandles skriftlig. Når forskriften er klar, vil vi lage et system for hvilke saker som behandles på hvilken måte. Med bruk av rettssaler vil de bare største brukes for å forebygge smitte. 

Påbudet om 2 meters avstand til alle inne gjelder.

Forsterkes renhold gjennomføres. 

Kriminalomsorgen arbeider hardt med å få opp videolink på Sem fengsel.

Vestfold tingrett, 13. mars 2020

Her følger vedtatte strakstiltak for Vestfold tingrett. Dette gjelder ikke for Agder lagmannsrett som bestemmer for sine saker i Tønsberg tinghus. 

På bakgrunn av nye iverksatte tiltak fra regjeringen i går, kom Domstoladministrasjonen i går kveld (etter konferanse med oss ledere i T-13, førstelagmennene og Høyesterett) med denne anbefalingen:

«Domstoladministrasjonen anbefaler derfor at domstolene umiddelbart reduserer sin virksomhet til kun de mest nødvendige oppgavene hvor en utsettelse av sakene vil medføre betydelige konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden, og/eller rettssikkerhet, samt ved fare for liv og helse. I de sakene som fortsatt behandles ved domstolene, ber vi domstolene iverksette tiltak som kan forebygge smittespredning. Dette kan være som å lukke sakene for tilhørere, søke å holde fysisk avstand mellom partene og andre tiltak domstolen finner nødvendig… Anbefalingen vil gjelde foreløpig frem til 26. mars»

Ledelsen har i dag hatt et nytt møte etter telefonkonferanse med politiinspektør Sakrisvold og har besluttet følgende regler for Vestfold tingrett:

 1. All aktivitet går som planlagt i dag fredag 13. mars.
 2. All dømmende virksomhet innstilles fra mandag 16. mars frem til og med torsdag 26. mars, med unntak av fengslinger, begjæring av tvangsmidler og MED-saker hvor tiltalte er varetektsfengslet (PRI 1. saker). Øvrige saker avlyses. Fengslinger går fortrinnsvis over videolink (Det praktiske avtales med Sør-Øst politidistrikt).
 3. Horten, Sandefjord og Horten tinghus, stenges fra mandag 16. mars til torsdag 26. mars, hvor Ledelsen bestemmer hvem og når som får hjemmekontor, tildelt vakt i Tønsberg tinghus eller får fri med lønn. Henvendelser rettes til Tønsberg tinghus.
 4. Tønsberg tinghus opprettholdes, til den dømmende virksomhet, jfr. pkt 2, som opprettholdes (MED-saker hvor tiltalte er varetektsfengslet sentraliseres til samme tidspunkt som de er berammet til Tønsberg tinghus)
 5. A-vakt og F-vakt videreføres i Tønsberg tinghus til alle hastesaker.
 6. Alle øvrige berammede saker før påske som ikke er PRI 1 sak (jfr. pkt 2) avlyses i tillegg ellers i alle tinghus, hvis ikke sorenskriver eller nestleder bestemmer noe annet.
 7. Alle avlyste saker, jfr. pkt 2 og 6, berammes inntil videre ikke på nytt, med unntak av særlig viktige saker (viktige og alvorlige straffesaker) og prioriterte TVI-saker (f. eks. barnevernssaker og særlig viktige barnelovsaker (PRI 2. saker) . Disse PRI 2. sakene omberammes til juni eller august. Øvrige saker (PRI 3. saker) omberammes inntil videre ikke.
 8. For ansatte i Tønsberg tinghus setter Ledelsen opp hvem og når, som får vakt, hjemmekontor eller fri med lønn.
 9. Alle besøk til Tønsberg tinghus, kontordelen, er ellers forbudt (inkludert familiemedlemmer for ansatte). De sakene som må gå i Tønsberg søkes å gå uten publikum.
 10. Sentralbordet betjenes fra Tønsberg tinghuset. Tinghusets ekspedisjon vil være stengt, men med oppslag om å ringe oppgitt nummer for å få kontakt med ekspedisjonen i påtrengende tilfelle. For øvrig må publikum ta kontakt med tingretten på telefon eller mail.
 11. Ansatte bes tas kontakt med sin nærmeste leder ved spørsmål.
 12. Sorenskriveren vil kunne fravike disse reglene om nødvendig.

Det er mulig at DA kommer med mer spesifikke beslutninger og anbefalinger om type saker. Da vil Ledelsen i Vestfold tingrett kommer med ytterliggere presiseringer.

Gulating lagmannsrett, 24.mars 2020

Koronatider skaper utfordringer for Gulating lagmannsrett og sikkert også for advokatene. Vi har en felles interesse i at sakene ikke hoper seg opp, men finner sin løsning.

Det kommer stadig utspill vi i domstolen må forholde oss til. Vår intensjon er derfor at vi skal holde internettsiden vår oppdatert med hensyn til hvordan vi generelt forholder oss til gjennomføring av rettsmøter, mekling m.v.

Kort sagt vil det ikke bli gjennomført flere muntlige forhandlinger før påske. Vi ser nå på hvilke saker vi trolig kan avvikle og hvilke som må avlyses i april og dernest mai måned.

Vi har på plass en minimumsbemanning på kontoret som sikrer at fengslingssaker mv behandles fortløpende.

De fleste i lagmannsretten har nå hjemmekontor slik at arbeidet med saksforberedelse og saker som er undergitt skriftlig behandling fortsetter. Vi ønsker også å tilby rettsmekling i tiden fremover. Vi ser for oss at det i den forbindelse vil være aktuelt med fjernmøter med lyd og bilde.

Når både skriftlig behandling og mekling nevnes i denne e-posten, er det en oppfordring til advokatene å vurdere om slike avgjørelsesformer kan være aktuelle i noen av de sakene som nå står for lagmannsretten eller som vil bli anket inn for lagmannsretten.  Det kan også være verdt å tenke på om noen av sakene, i lys av den spesielle situasjonen vi er oppe i, kan tilpasses f eks ved at noen eller alle forklaringer gis ved overføring av lyd og bilde.  Lagmannsretten er positivt innstilt til gode løsninger som innenfor gjeldende prosesslover bidrar til at sakene kan avvikles  fremfor å utsettes.

Sunnhordland tingrett og Haugaland tingrett, 24. mars 2020

Det har pga korona-situasjonen og myndighetenes tiltak i den forbindelse, vært bestemt redusert drift i domstolene i perioden 13-26.03.20. Domstolene har behandlet følgende hastesaker:

 • Varetektsfengslinger
 • Domstolskontroll av straffeprosessuelle tvangsmidler
 • Domstolskontroll av (haste-) vedtak om bruk av administrativ tvang
 • Midlertidige avgjørelser som er nødvendig av hensyn til liv og helse og betydelige samfunnsinteresser

Det vises til nærmere informasjon på domstol.no.

Sunnhordland tingrett og Haugaland tingrett har behandlet ovennevnte saker, og utsatt de resterende saker i perioden fram til påske med noen få unntak. Det er bare en mindre gruppe medarbeidere til stede ved begge domstoler. Øvrige medarbeidere har hjemmekontor.

Vi har så langt bare omberammet saker prioritert etter straffeprosessloven § 276 og et par straffesaker som var fortsatt behandling av allerede påbegynt hovedforhandling.

Øvrige straffesaker og sivile saker har vi avventet omberamming/beramming av til vi har litt mer oversikt over situasjonen og hvilke muligheter vi får for å avvikle saker.

Stikkord er digitale løsninger og nødvendige regelendringer som gir større handlingsrom.

Målet er i fortsettelsen å få avviklet flest mulig saker hensyntatt rådene fra sentrale myndigheter ift smitterisiko.

Vi venter på Riksadvokatens rundskriv om prioritering av straffesaker som forhåpentligvis foreligger i alle fall i løpet av inneværende uke og vi avventer konklusjoner fra en arbeidsgruppe som består av medarbeidere i domstolene som har som mandat å utarbeide felles rutiner for hvordan ulike sakstyper kan gjennomføres i nåværende situasjonen.

Det er også meldt inn behov for regelendringer bla i straffeprosessloven.

Domstoladministrasjonen har varslet om at de i løpet av morgendagen vil vurdere og ta stilling til om anbefalingen om sikker minimumsdrift, som gjelder fram til 26.03,  skal forlenges eller justeres.

Vi vil i nærmeste framtid se på om vi kan avvikle flere saker enn det som har vært tilfellet så langt innen de smittevernregler/anbefalinger som til enhver tid er gjeldende.

Drammen tingrett, 19. mars 2020

Drammen tingrett vil være stengt for publikum fra og med mandag 16. mars 2020.

Publikum må ta kontakt via e-post, se adresser nedenfor. For henvendelser som haster og hvor oppmøte er nødvendig må det bestilles time. Kontakt oss da på telefon 32 21 16 00.

Følgende e-post adresser kan brukes:

Drammen.tingrett@domstol.no (vanlig postmottak)

Drammen.tingrett.gjeldsordningssaker@domstol.no ( brukes for gjeldsordningssaker og tvangssaker)

Drammen.tingrett.konkurs@domstol.no ( brukes i henvendelse om konkurssaker)

dramskifte@domstol.no (brukes i alle skiftesaker)

drammen.tingrett.ND-saker@domstol.no ( brukes i saker vedrørende narkotikakontroll med domstolskontroll)

Hvilke saker gjennomføres i Drammen tingrett frem til 26.mars 2020?

I tråd med retningslinjer og pålegg fra helsemyndighetene og domstolsadministrasjonen, har Drammen tingrett redusert virksomhet frem til 26.mars 2020. Enkelte sakstyper må imidlertid gjennomføres og saksbehandles. Under er det en oversikt over hvilke saker og sakstyper som blir behandlet.

Vi ber imidlertid om forståelse for at det vil bli satt inn smitteverntiltak i de sakene som gjennomføres, og at vi har lavere bemanning enn normalt. Skriftlig behandling av alle typer saker vil derfor ta noe lengre tid enn normalt.

Saker som gjennomføres:

 • Straff
  • Fengslinger og refengslinger – med utvidet bruk av videolink
  • Saker hvor tiltalte sitter fengslet
  • Saker med mindreårige
  • Ransakinger
  • Besøksforbud i eget hjem
  • Saker med kommunikasjonskontroll
 • Sivile saker
  • Midlertidig forføyning og arrest
 • Konkurs
  • Konkursåpninger
  • Registreringer av konkursbegjæringer og oppbud
 • Tvangssalg og gjeldsordning
  • Gjeldsordninger prioriteres
  • Vanlige tvangssalg går som normalt da det ikke er rettsmøter i denne sakstypen
 • Skifte
  • Dødsfallregistrering
  • Vanlige dødsfallsaker går som normalt
  • Dødsbosaker med offentlig skifte går som normalt
  • Ingen forberedende møter eller møter med publikum hvis ikke strengt nødvendig.

Oslo/Asker og Bærum tingrett, 17. mars 2020

Oslo tingrett og Asker og Bærum tingrett har tirsdag 17. mars meddelt følgende informasjon om berammelse og omberammelse av hovedforhandling:

«Som kjent med har Oslo tingrett avlyst vanlige meddomsrett i uke 12 og 13. Vi gjennomfører de fleste fristsakene nå i uke 12, og har startet arbeidet i dialog med partene å avklare hvilke fristsaker det vil være mulig å gjennomføre neste uke.

Så langt er de fleste saker avlyst fordi folk skal holde seg hjemme. Fremover må vi påregne at aktører vil bli syk, og at utsettelser også vil være nødvendig av den grunn. Hvor lenge denne situasjonen vil vare vet vi ikke. Det snakkes om en topp i antall syke en gang i perioden fra mai til august/september.

Selv om det er mye usikkerhet fremover mener vi det er riktig ikke å avvente omberammelser og nye berammelser. Gjør vi det risikerer vi at vi ikke har saker å behandle når det er mulig å gjennomføre rettsmøter igjen. Vi har derfor besluttet følgende:

 • Saker som omberammes, og saker som berammes for første gang berammes ikke før 5 mai. Unntak gjelder for fristsaker hvor det vil foreligge fare for oversoning.
 • Fristsaker prioriteres, men for fristsaker som vil ta mer enn 3 dager i retten skal saksforberedende avdelingsleder i dialog med aktørene vurdere om hovedforhandling først skal berammes i august. Viktige momenter i vurderingen vil være hvordan tiltalte stiller seg til dette, om tiltalte har erkjent straffeskyld, fare for oversoning, betydning for eventuelle fornærmede o.l.
 • Begjæring om prøveløslatelse/forlengelse av forvaring vurderes på samme måte som fristsaker.
 • Omberammelser prioriteres før nye saker.
 • I mai og juni berammes ikke vanlige hovedforhandlinger som er lengre enn 2 dager.
 • Hovedforhandlinger på 3 dager eller mer kan berammes fra august.
 • Når det gjelder opprettholdelse av særreaksjoner ber jeg om at påtalemyndigheten tar kontakt med retten for å avklare mulighet beramming.

Grunnen til at vi ikke vil beramme vanlige hovedforhandlinger som er lengre enn 2 dager før sommeren er at risikoen for å måtte utsette hovedforhandlingen etter at den har startet på grunn av sykdom hos en eller flere aktører da reduseres.

Informasjon fra Oslo tingrett 16. mars 2020

Informasjon om hva som skjer i Oslo tingrett som følge av koronasituasjonen.

Koronapandemien:  Forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag
Oslo tingrett har i dag besluttet å iverksette følgende midlertidige tiltak for å redusere smittefaren ved nærkontakt:

Bytte av forsvarer eller bistandsadvokat (alle sakstyper)

Når det blir sendt begjæring om forsvarer-  eller bistandsadvokatbytte, skal det vedlegges en erklæring fra klienten. I disse tider har vi forståelse for at det kan være vanskelig å få innhentet en skriftlig erklæring fra klienten. Vi vil derfor godta at det er notoritet rundt forsvarer/bistandsadvokatønsket på annen måte. Det kan for eksempel godtas at klienten skriver en signert erklæring, tar bilde av den og sender den til deg som sms eller e-post, eller at klienten sender deg en e-post om byttet fra en e-postadresse som identifiserer klienten.  Dette sendes tingretten sammen med begjæringen.

Kommunikasjon med klient som fremstilles for fengsling/er i arrest ved OPD

Oslo tingrett oppfordrer forsvarere til å anbefale klienter å samtykke til skriftlig behandling.

For saker med oppmøte i retten, er det gjort flere tiltak for å redusere smittefaren. Det er utplassert antibac i fengslingssalene, og det skal sørges for god avstand mellom dommer, aktører og siktede. I saker med tolk, skal det benyttes saler med eget tolkerom.

Vi har i dag fått opplyst følgende fra politiet:

 • Det er mulig å kommunisere på telefon mellom advokatrommene i arrestdelen på tinghuset. Forsvarer og klient kan om de ønsker det, sitte på hvert sitt rom når de snakker sammen før fengslingsmøtet.
 • Det er benyttet videolink i forbindelse med fengslingsmøte mellom siktede i arresten ved OPD og forsvarer i Oslo tingrett. Dette kan utvides til også å gjelde Skype til bruk i klientsamtale mellom forsvarer og klient i arrest ved OPD.

Straffesaker

Alle hovedforhandlinger i meddomsrettssaker som skulle starte i uke 12 og 13 avlyses, med unntak av de såkalte fristsakene (der tiltalte sitter varetekt eller var under 18 år på gjerningstidspunktet) og 1-2 andre saker.

 • Fristsaker med oppstart i uke 12 forsøkes gjennomført
 • Fristsakene i uke 13 vurderes senere

Alle ENE-saker (straffesaker uten meddommere) som skulle starte mandag 16.3, avlyses, med unntak av:

 • Begjæringer om varetektsfengslinger og utlevering
 • Tilståelsessaker hvor siktede fremstilles fra fengsel

De øvrige dagene kommer vi tilbake til.

Sivile saker

Færrest mulig skal komme til tinghuset på grunn av faren for smitte. Oslo tingrett ser derfor på muligheter for å gjennomføre rettsmøter ved fjernmøteteknologi, eller ved hel eller delvis skriftlig behandling. Bare saker som er prioritert, kan behandles ved fysisk oppmøte i tingretten. (Se under.)

Saker berammet 16. mars 2020:

De aller fleste hovedforhandlinger og sluttmøter som starter denne dagen, blir utsatt. Alle rettsmeklinger blir avlyst. Partene er orientert om dette.

Saker berammet 17. – 27. mars 2020:

Parter og aktører blir kontaktet for å drøfte alternativer måter å gjennomføre rettsmøtene på, blant annet ved bruk av fjernmøteteknologi eller ved hel eller delvis skriftlig behandling. Dette blir tatt opp med aktørene i planmøte.

 • Noen enkeltsaker blir prioritert, etter kriterier i tvisteloven og særlovgivning. Se under. 
 • Rettsmeklinger blir de neste 14 dagene ikke gjennomført med oppmøte på tinghuset.

Hva er prioriterte saker?

 • Barnebortføringssaker (barnebortføringsloven § 16 - uten opphold)
 • Tvisteloven kapittel 36: administrative vedtak om tvang mot personer (psykisk helsevern og barnevern i helse- og sosialsektoren)
 • Foreldretvister hvor det haster med midlertidig avgjørelse
 • Tvisteloven kapittel 32-34: saker om midlertidig sikring, 

og der det også, etter en konkret vurdering, er behov for relativt rask avgjørelse som følge av samfunnssikkerhet, lov og orden eller personlig integritet og velferd.

Ingen fremmøteforkynning inntil videre

Personer som er blitt innkalt til fremmøteforkynning, henstilles om ikke å møte i Oslo tinghus inntil videre. De vil i stedet få dommen tilsendt i posten, og ankefrist gjelder da som for vanlig postforkynning. Vi ber forsvarere om å informere sine klienter om dette. Skulle den domfelte likevel møte fram til avtalt tidspunkt, vil ankefrist for frammøteforkynning fortsatt gjelde. I tiden framover vil Oslo tingrett kun benytte postforkynning, og ikke frammøteforkynning, for å bidra til minst mulig smittespredning.

Adgang til tinghuset

Tinghuset er inntil videre stengt for besøkende og publikum. Kun parter, aktører og andre med strengt nødvendige ærend har adgang til tinghuset.

Journalister har adgang til tinghuset etter avtale (presse@domstol.no).

Oslo tingrett 6. mars 2020.

Sorenskriver Svendsen i Oslo tingrett har i dag besluttet følgende:

Fremstilling av en siktet med påvist koronasmitte, eller begrunnet mistanke om koronasmitte (retningslinjene for iverksettelse av karantene kan her ha en viss overføringsverdi), kan eksponere mange mennesker for smitterisiko. Dette gjelder både i Tinghuset, i forbindelse med transport/forflytning, overfor forsvarer mv. Oslo tingrett legger derfor opp til at fengslingsmøtene i disse tilfellene gjennomføres som fjernmøte. Siktede møter da via videolink, mens de øvrige aktører møter fysisk i Oslo tingrett. Det vil bli lagt opp til at forsvarer kan kommunisere med klient både før, under og etter fengslingsmøtet. Vi vil be politiet om at det settes av ekstra tid til fengslingsmøtet slik at denne kommunikasjonen kan ivaretas.

Kristiansand tingrett, 15. mars 2020

Når det gjelder saksavviklingen vises det til Kristiansand tingretts nettsider.

Som dere ser der vil blant annet fengslingssakene gå. I disse sakene er det ønskelig at flest mulig rettsmøter foregår ved at siktede deltar i rettsmøtene vi VTC (videokonferanse) eller telefon. 

Ved forlengelser bør dette være uproblematisk. Men det er også ønskelig at førstegangsfengslinger skjer på denne måten. I disse tilfellene møter aktor i retten. For å forebygge smitteoverføring er det ønskelig at også forsvarer møter i retten. Nevner dette fordi det bør forebygges smitteoverføring og særlig at smitte spres til fengslene. Av samme grunn henstilles forsvarerne om i størst mulig grad å ha klientmøter med siktede på telefon, VTC eller på andre måter hvor smitte ikke kan overføres.

Dersom det blir rettsmøter hvor siktede møter i retten, bør siktede for å unngå smitteoverføring, sitte i «tiltaleboksen» under hele rettsmøtet. Forsvarer og siktede må derfor være ferdig «samsnakket» før rettsmøtet.  

Det er et mål at alle aktørene holder minst to meters avstand i tinghuset.

Fristsakene(tiltalte under 18 år eller i varetekt) vil i utgangspunktet også gå.

Ellers forsøker vi å avvikle flest mulig rettsmøter via telefon.

Dette gjelder:

 • førerkortbeslag,
 • besøksforbud
 • Skiftesamlinger
 • Andre saker som kan avvikles over tlf. Kommer i tilfelle tilbake til dette senere.

Vi ber om forståelse for ønsket om å ha flest mulig saker på telefon, og anmoder aktørene om å være imøtekommende på dette.

Ellers er det bare å ta kontakt  dersom det er noe dere lurer på. Det er svært ønskelig at flest mulig utfordringer løses i forkant.

 

Domstol.no 13. mars 2020

Redusert drift i domstolene fra 13. mars som følge av koronaviruset.

Domstolene vil nå redusere sin virksomhet så mye som mulig, for å bidra til å redusere smittespredningen. Det betyr at mange saker kommer til å bli utsatt. Det vil partene få beskjed om. Saker som må gjennomføres, for eksempel fengslingssaker, vil bli gjennomført.

Mange domstoler har informasjon om status på eget nettsted eller i sosiale medier.

Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som må opprettholde deler av sin virksomhet knyttet til «Lov og orden» og rettsikkerhet også i krevende situasjoner som denne. Samtidig er det viktig å delta i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredning.

Er du part, vitne, meddommer eller annen aktør i en kommende rettssak:

Hvis du er innkalt til en rettssak, er denne saken mest sannsynlig utsatt og du vil få beskjed fra domstolen om ny dato.

Domstolene er ogå stengt for publikum og ærend som notarialbekreftelser.  Ta kontakt på telefon og epost i ærend som arv- og skiftespørsmål.

Smittevern i domstolen

Ved oppmøte i domstolene skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene, i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet. Domstolenes egne ansatte følger de samme retningslinjene.  

I tillegg anbefaler domstolene å ikke håndhilse, men hilse på annen respektfull måte uten fysisk kontakt. De fleste domstoler har utplassert spritdispensere i rettslokalene og mange har også andre smittevernstiltak.

Nedre Romerike tingrett 11. mars 2020.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Dette gjelder alle aktører. Gi beskjed til domstolen snarest hvis du skal i en rettssak, men er anbefalt å holde deg hjemme.

Rettssaker i norske domstoler går som planlagt, inntil det blir gitt beskjed om noe annet.

Når det gjelder fengslingsmøter har Øst politidistrikt meddelt følgende:

Politiet tar en vurdering av hvor siktede kommer fra/har vært, før fremstilling. Kommer siktede fra belastet området spesifisert av FHI, vil vedkommende kunne møte via videokonferanse eller ved at det opprettes virtuelt møterom. Aktor vil komme til tingretten i disse sakene.

Tingretten vil sørge for at utstyret gjøres tilgjengelig 30 minutter i forkant av fengslingsmøtet slik at forsvarer uforstyrret kan konferere med sin klient ved bruk av videokonferanseutstyr.

Når det gjelder forsvarers møte med klienter i arresten/fengselet, minnes om Folkehelseinstituttets anbefalinger om hvordan vil alle må være med på å forbygge smitte.

I møter med andre mennesker, f.eks. hovedforhandlinger er det lurt å unngå håndhilsning. Hils gjerne på andre måter.

Stavanger og Jæren tingrett 10. mars 2020.

Fra og med nå har Jæren tingrett og Stavanger tingrett besluttet følgende:

Fremstilling av en siktet med påvist koronasmitte, eller begrunnet mistanke om koronasmitte (retningslinjene for iverksettelse av karantene kan her ha en viss overføringsverdi), kan eksponere mange mennesker for smitterisiko. Dette gjelder både i rettsbygningene, i forbindelse med transport/forflytning, overfor forsvarer mv. Jæren tingrett og Stavanger tingrett legger derfor opp til at fengslingsmøtene i disse tilfellene gjennomføres som fjernmøte så langt dette er mulig. Siktede møter da via videolink, mens de øvrige aktører møter fysisk i den aktuelle tingretten. Det vil bli lagt opp til at forsvarer kan kommunisere med klient både før, under og etter fengslingsmøtet. Vi vil be politiet om at det settes av ekstra tid til fengslingsmøtet slik at denne kommunikasjonen kan ivaretas.