Midlertidige tiltak for selvstendig næringsdrivende

Et bredt flertall på Stortinget presenterte mandag 16. mars et forlik, en krisepakke, som skal hjelpe befolkningen og næringslivet gjennom koronakrisen.

Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre flere tiltak som skal sikre selvstendig næringsdrivende, bl.a. endringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger, i tillegg til kompensasjon for inntektsbortfall. Tiltakene presenteres nedenfor.

Regjeringen har også fremmet flere forslag til endringer i skattelovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.Tiltakene innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Her kan du lese om endringene i skattelovgivningen.

Sykepenger

Selvstendig næringsdrivende skal få sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Situasjonen har vært at selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ikke har hatt rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod. Fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger fra trygden, forutsatt at den næringsdrivende fyller vilkårene for sykepenger.

Omsorgspenger

Selvstendig næringsdrivende skal få rett til omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Situasjonen har vært at selvstendig næringsdrivende kan ha rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. dagen vedkommende er hjemme fra jobb. Dersom den selvstendig næringsdrivende bare har barn over 12 år, som er kronisk syk eller funksjonshemmet, kan vedkommende imidlertid ha rett på omsorgspenger fra første dag.

Helt nytt: Kompensasjon for inntektsbortfall

Det skal innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

I tillegg til disse tiltakene, har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon til selvstendig næringsdrivende som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

Her er en fullstendig oversikt over tiltakene i krisepakken.

Det vil komme ytterligere tiltak. Artikkelen vil bli oppdatert etterhvert som nye tiltak vedtas.