Koronarelatert sykefravær

Nye regler: Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. NAV fikk 20. mars, hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Artikkelen er oppdatert  med de vedtatte endringene knyttet til koronarelatert sykefravær og egenmelding per 20. mars 2020. 

Arbeidsgiverperioden

Det er vedtatt nye regler om arbeidsgiverperioden for korona-relatert fravær. Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Deretter vil NAV utbetale sykepenger fra fjerde dag. Reglene gjelder fra 16. mars.

Regjeringen jobber med en refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig.

Sykepenger til selvstendig næringsdrivende for korona-relatert fravær

Situasjonen har vært at selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ikke har hatt rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod. Fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger fra trygden, forutsatt at den næringsdrivende fyller vilkårene for sykepenger.

Et bredt flertall på Stortinget presenterte mandag 16. mars 2020 et forlik, en krisepakke, som skal hjelpe befolkningen og næringslivet gjennom koronakrisen.

Stortinget har ba regjeringen gjennomføre flere tiltak som skal sikre selvstendig næringsdrivende, bl.a. endringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger, i tillegg til kompensasjon for inntektsbortfall.

Med virkning fra og med 16. mars 2020 får selvstendig næringsdrivende sykepenger for koronarelatert fravær fra og med dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Regjeringen jobber med en refusjonsordning, som vil komme på plass så fort som mulig.

NAV gitt hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå trer inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars 2020) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding. Arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring.

Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå, er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden. 

På regjeringen.no kan du lese mer om de nye reglene om koronarelatært sykefravær og egenmelding (pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet).