Advokatforeningen støtter innføring av krav til eiere og ledere i advokatvirksomheter

Det er ikke krav om advokatbevilling for å være eier eller ha ledende stilling i advokatvirksomheter. Nå har et forslag om å innføre krav om hederlig vandel for disse, vært på høring.

Etter gjeldende rett kan alle som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i et advokatfirma, eie andeler i virksomheten. Justisdepartement har nå foreslått at det innføres krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket

Advokatforeningen har i sin høringsuttalelse støttet forslaget.

Forslaget inneholder ingen konklusjon i spørsmålet om hvorvidt man i fremtiden skal åpne for såkalt eksternt eierskap, det vil si at personer uten arbeidstilknytning til et firma kan eie andeler i det. I høringsuttalelsen påpekte foreningen at spørsmålet må utredes grundigere enn det som så langt har vært gjort, før konklusjoner kan treffes.

Les høringsuttalelsen i sin helhet her.