Statsbudsjettet 2021: Full reisegodtgjørelse blir ikke gjeninnført

Utsikt fra togsete til snødekket landskap

I fjor fikk Justisdepartementet konsulentfirmaet Vista Analyse til å evaluere kuttet i reisefraværsgodtgjørelsen. Analysen viser at reduksjonen i reisefraværsgodtgjørelsen påvirker hvilke advokater og sakkyndige som tar disse sakene.

- På bakgrunn av rapporten hadde vi forventninger til at reisefraværsgodtgjørelsen ville bli gjeninnført i statsbudsjettet for 2021, men dessverre ser vi igjen at regjeringen velger å se bort fra egne konsulentrapporter, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

- Våre undersøkelser viser imidlertid at både sakkyndige og advokater ønsker å ta færre salæroppdrag med reisefravær etter endringen, og at mange allerede er i ferd med å vri porteføljen sin bort fra oppdrag med reising. Det har konsekvenser for rettssikkerheten i distriktene, fortsetter Smith.

Regneeksemplene presentert i rapporten viste at for en advokat som kun tar saker på offentlig salæroppdrag og mottar reisefravær tilsvarende snittet for alle saker i Indre Finnmark tingrett, innebærer satsendringen en total lønnsreduksjon på hele 20 %. I sammendraget skriver Vista Analyse at endringen har hatt vesentlige utilsiktede negative effekter, med store geografiske fordelingsvirkninger.

Kort oppsummert sier rapporten blant annet:

  • Det er en tendens til at særlig de med lengre erfaring og de med liten andel offentlig salæroppdrag har vridd porteføljen sin bort fra fri rettshjelpssaker etter endringen.
  • Siden mange advokater, særlig erfarne, ser ut til å være mer selektive med hvilke oppdrag de tar og har redusert reisevirksomheten, kan det ha betydning for tilgangen på erfarne advokater med riktig kompetanse lokalt.
  • Endringen har hatt vesentlige utilsiktede negative effekter, med store geografiske fordelingsvirkninger.
  • Advokatene reiser ikke mindre til tross for kuttet.

- At regjeringen ikke følger opp en så tydelig rapport i dette budsjettet bør bekymre. Dette kommer til å svekke en allerede presset rettssikkerhetssituasjon i distriktene, avslutter Smith.