Vi trenger nye tillitsvalgte til våre disiplinærutvalg

Advokatforeningen søker dyktige og engasjerte medlemmer til disiplinærutvalgene med virkning fra 1. januar 2021. Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg som behandler klager på advokater i forbindelse med eventuelle brudd på Regler for god advokatskikk eller for høyt salær.

Som medlem av disiplinærutvalget får du bidra til å ivareta tilliten til advokatstanden gjennom håndhevingen av Regler for god advokatskikk og en god og forbrukervennlig klageordning. Arbeidet gir også gode muligheter for faglig utvikling og samarbeid med andre dyktige advokater fra din egen og nærliggende kretser. Benytt derfor sjansen ved å foreslå deg selv eller en dyktig kollega!

Les mer om disiplinærutvalgene her.

Hva innebærer vervet?

Advokatforeningen er utvalgenes sekretariat, og sørger for at partene får uttale seg og imøtegå hverandres anførsler før saken sendes utvalget for behandling. Det er tre advokater som er involvert i utformingen av en disiplinærbeslutning, og medlemmene rullerer på å være førstvoterende. Som førstvoterende får man et honorar på kr. 3500,-, men vervet forutsetter hovedsakelig frivillig engasjement fra den enkelte. Utvalgsmedlemmer får i tillegg 5 timer årlig godkjent som etterutdanning i etikk. Medlemmene oppnevnes av hovedstyret for en periode på to år, med mulighet for gjenoppnevnelse.

Frist for å melde interesse eller foreslå kandidater er 30. oktober 2020.

Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke kun lenke),
sendes til post@advokatforeningen.no

Advokatforeningen oppfordrer alle kretsledere til å foreslå kandidater til disiplinærutvalgene.