Vi trenger nye tillitsvalgte til våre lovutvalg og faste utvalg

Advokatforeningen trenger dyktige og engasjerte medlemmer til flere lovutvalg og faste utvalg fra 1. januar 2021.

Et verv i ett av Advokatforeningens utvalg gir deg mulighet for faglig engasjement og utvikling. Benytt derfor sjansen ved å foreslå deg selv eller en dyktig kollega!

Advokatforeningen har et stort antall aktive og dyktige tillitsvalgte, både lokalt i kretsene og i foreningens lovutvalg og andre sentrale utvalg. Vervene skal gå på omgang, og det er stadig behov for nye gode kandidater. Nå trenger vi nye medlemmer til våre lovutvalg og faste utvalg.

Advokatforeningen skal gjennom lovutvalgene være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvaliteten på foreslått lovgivning. Lovutvalgenes oppgaver er å utarbeide forslag til høringsuttalelser, følge med i lovgivningsarbeidet, avgi uttalelser, komme med råd og svare på generelle pressehenvendelser innenfor sitt fagområde.

Se oversikt over Advokatforeningens lovutvalg

Hvem er med i utvalgene?

Lovutvalgene består av advokater med særlige kunnskaper innenfor bestemte fagfelt. Hvert utvalgs medlemmer har ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Utvalgene består av inntil fem medlemmer, hvorav en oppnevnes som leder.

Hva innebærer vervet?

Arbeidet i utvalgene er frivillig og ulønnet. Hvor mye arbeid som må nedlegges varierer fra utvalg til utvalg, og er også avhengig av rettsområde. Medlemmene i lovutvalgene oppnevnes av hovedstyret for en periode på tre år, med mulighet for gjenoppnevnelse. Faste utvalg har en periode på 4 år.

Hvorfor skal jeg være med?

Deltagelse i Advokatforeningens utvalg er et prestisjefullt verv. Deltagelse i våre lovutvalg gir deg mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill, god oversikt over utviklingen innenfor fagfeltet samt verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater innenfor ditt fagområde.

Advokatforeningen oppfordrer alle kretsledere til å foreslå kandidater til utvalgene.

Følgende lovutvalg har ledige verv:

 • Lovutvalget for asyl- og utlendingsrett
 • Lovutvalget for avgiftsrett
 • Lovutvalget for bank, finans
 • Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål
 • Lovutvalget for børs og verdipapirhandelrett
 • Lovutvalget for erstatningsrett
 • Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk
 • Lovutvalget for reindrift og samerett
 • Lovutvalget for selskapsrett
 • Lovutvalget for sivilprosess og voldgift
 • Lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Følgende andre utvalg har ledige verv:

 • Utvalg for bistandsadvokater
 • Utvalg for internadvokater
 • Utvalg for juristutdanningen
 • Utvalg for likestilling og mangfold i advokatyrket

Frist for å melde interesse eller foreslå kandidater er 27. oktober.

Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke lenke, men vedlegg i pdf-fil), sendes til lovutvalg@advokatforeningen.no